Regulamin konkursu "Prosto, pod choinkę"

Regulamin konkursu "Prosto, pod choinkę"

08.12.2008 12:52, aktual.: 09.12.2008 15:10

Zalogowani mogą więcej

Możesz zapisać ten artykuł na później. Znajdziesz go potem na swoim koncie użytkownika

Regulamin konkursu "Prosto, pod choinkę"

 1. Organizatorem Konkursu jest "WIRTUALNA POLSKA" S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Traugutta 115C, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000068548. o kapitale zakładowym 67.980.024,- złotych (opłaconym w całości) oraz Numerze Identyfikacji Podatkowej 957-07-51-216, zwana dalej Organizatorem.
 1. Data rozpoczęcia Konkursu: 8.12.200. r.
 1. Data zakończenia Konkursu: 15.12.200. r.
 1. Konkurs organizowany jest na stronach portalu internetowego WIRTUALNA POLSKA dostępnego pod adresem www.wp.pl.
 1. Organizator jest odpowiedzialny za techniczne przeprowadzenie Konkursu i odpowiada za dostarczenie Nagród zdobytych w Konkursie – Zdobywcom nagród.
 1. Adres strony internetowej Konkursu: http://.tech.wp.pl/.
 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki: a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych; osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego; b) udzieli odpowiedzi na 3 pytania konkursowe oraz na pytanie otwarte (makysmalna długość odpowiedzi na pytanie otwarte to 500 znaków wraz ze spacjami), zajawiane w trakcie trwania Konkursu na stronie konkursowej c) zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; d) nie jest pracownikiem Organizatora ani Operatora technicznego, ani nie jest członkiem rodzin pracowników Organizatora ani Operatora technicznego; e) posiada konto portalowe w Portalu WP; f) dokona logowania do konkursu za pomocą konta portalowego WP; g) spełni inne warunki przewidziane w niniejszym Regulaminie.
 1. Nagrodami w Konkursie są: a) Za zajęcie 1 miejsca: nawigacja turystyczna GPS Garmin eTrex Legend HCX TOPO o wartości 760,00 zł; b) Za zajęcie 2 miejsca: Nawigacja nuvi 205 EE o wartości 599,00 zł c) Za zajęcie 3 miejsca: : Nawigacja nuvi 205 EE o wartości 599,00 zł d) Laureaci 4. 5 i 6 miejsca otrzymają nagrody pocieszenia w postaci: kompletów t-shirtów i kamizelek odblaskowych o wartości 50 zł każdy.
 1. W przypadku wygrania Nagrody przez osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych, Nagrodę odbiera przedstawiciel ustawowy lub prawny opiekun takiej osoby, po wykazaniu przez niego swego umocowania.
 1. Nagrody w Konkursie nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich równowartość pieniężną.
 1. Udział w Konkursie następuje poprzez akceptację niniejszego Regulaminu oraz udzielenia poprawnych odpowiedzi na trzy pytania konkursowe, które będą pojawiały się, co drugi dzień w czasie trwania Konkursu na stronie Konkursu i odpowiedzi na jedno pytanie opisowe, które będzie zamieszczone na stronie konkursu od dnia jego rozpoczęcia do dnia zakończenia.
 1. Uczestnik oświadcza, że akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów związanych z Konkursem przez Organizatora
 1. Nagrody zostaną przyznane 6 osobom, które odpowiedziały poprawnie na trzy pytania konkursowe oraz udzieliły w Konkursie najciekawszych odpowiedzi na pytanie opisowe, przy czym:

a) Nagroda za zajęcie I miejsca zostanie przyznany osobie, która odpowiedziała poprawnie na trzy pytania konkursowe orz udzieliła najciekawszej odpowiedzi na pytanie opisowe w stosunku do pozostałych zgłoszeń konkursowych,
b) Nagroda za zajęcie II miejsca zostanie przyznana osobie, która odpowiedziała poprawnie na trzy pytania konkursowe oraz udzieliła najciekawszej odpowiedzi na pytanie opisowe w stosunku do pozostałych zgłoszeń konkursowych, za wyłączeniem odpowiedzi, której przyznano miejsce I;
c) Nagroda za zajęcie III miejsca zostanie przyznana osobie, która odpowiedziała poprawnie na trzy pytania konkursowe oraz udzieliła najciekawszej odpowiedzi na pytanie opisowe w stosunku do pozostałych zgłoszeń konkursowych, za wyłączeniem odpowiedzi, której przyznano miejsce I i II;
d) kolejne 3 nagrody pocieszenia, zostaną przyznane osobom, które odpowiedziała poprawnie na trzy pytania konkursowe i udzieliły kolejnych najciekawszych odpowiedzi na pytanie opisowe w stosunku do trzech pierwszych miejsc przyznanych w Konkursie.

 1. Uczestnik Konkursu akceptując Regulamin Konkursu oświadcza, iż posiada wszelkie prawa do zgłoszonej w Konkursie odpowiedzi na pytanie opisowe, a treść odpowiedzi nie narusza praw autorskich, ani wszelkich innych praw osób trzecich. Poprzez akceptacje niniejszego Regulaminu, uczestnik Konkursu zobowiązuje się do naprawienia wszelkiej szkody jaką może ponieść Organizator w związku z naruszeniem praw autorskich lub jakichkolwiek innych praw osób trzecich związanych z treścią odpowiedzi na pytanie opisowe. Treść odpowiedzi na pytanie nie może ponadto naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa, norm moralnych i obyczajowych oraz zawierać treści pornograficznych, dyskryminacyjnych oraz nawołujących do tego rodzaju działań.
 2. Wyboru najciekawszych odpowiedzi na pytanie opisowe nadesłanych przez uczestników Konkursu dokonuje Organizator.
 3. Lista zdobywców Nagród zostanie opublikowana na stronie internetowej Konkursu po zakończeniu Konkursu najpóźniej w terminie do dnia 22.12.2008 r.
 4. Każdy Uczestnik może zdobyć tylko jedną Nagrodę w Konkursie.
 5. W ciągu 72 godzin od momentu wyłonienia zdobywców Nagród, Organizator skontaktuje się ze zdobywcami Nagród za pomocą poczty elektronicznej wysłanej z adresu konkurs-tech@wp.pl na adres e-mail, podany przez Uczestnika w ramach konta portalowego WP. Po otrzymaniu wiadomości określonej w zdaniu poprzednim, zdobywca Nagrody zobowiązany jest, pod rygorem utraty prawa do Nagrody, skontaktować się z Organizatorem wysyłając do dnia 30.12.2008 r. do godz. 14.00 z konta pocztowego, na który otrzymał informację o wygraniu nagrody w Konkursie, w której poda dla potwierdzenia swoje dane: imię, nazwisko, oraz dla celów kontaktowych numer telefonu i adres zamieszkania oraz datę urodzenia.
 6. Nagrody zostaną przekazane zdobywcom Nagród w terminie do 15.01.2009r. Przekazanie nagród nastąpi pocztą lub kurierem na adresy zamieszkania podane przez zdobywców Nagród, na koszt Organizatora.
 7. Zdobywca Nagrody traci nieodwołalnie prawo do nagrody, jeżeli nie poda swoich danych osobowych, nie skontaktuje się z Organizatorem lub nie będzie możliwości skontaktowania się z nim w terminie, o którym mowa w punkcie 18 niniejszego Regulaminu, a także w przypadku nieodebrania nagrody w terminie, o którym mowa w punkcie poprzednim.
 8. W przypadku, gdy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Zdobywca nagrody będzie miał obowiązek uiszczenia za pośrednictwem Organizatora podatku dochodowego od osób fizycznych, nagroda zostanie wydana po wpłaceniu przez niego odpowiedniej kwoty na rachunek podany przez Organizatora, który jest płatnikiem takiego podatku i okazaniu dowodu dokonania wpłaty Organizatorowi lub Operatorowi technicznemu. Obowiązek zapłaty podatku dochodowego w zryczałtowanej wysokości 10% powstaje w przypadku, gdy wartość nagrody przekracza kwotę 760,- złotych.
 9. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie w momencie skontaktowania się przez Organizatora ze Zdobywcą prawdziwych danych osobowych: imienia, nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszkania i numeru telefonu oraz złożenia oświadczenia wskazanego w punkcie 9 niniejszego Regulaminu. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych albo niepodanie ich w ogóle powoduje wykluczenie z Konkursu.
 10. Organizator informuje, że dane osobowe uczestnika Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora - Wirtualną Polskę S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Traugutta 115 C, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000068548, o kapitale zakładowym 67.980.024,- złotych (opłaconym w całości) oraz Numerze Identyfikacji Podatkowej 957-07-51-216 . Powyższa zgoda obejmuje także, w przypadku wygrania Nagrody, zgodę na publikację informacji o wygranej oraz loginu i miejscowości zamieszkania uczestnika Konkursu na stronach portalu internetowego Wirtualna Polska. Administratorem zbioru danych osobowych jest Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Traugutta 115c, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000068548, o kapitale zakładowym 67.980.024,- złotych (opłaconym w całości) oraz Numerze Identyfikacji Podatkowej 957-07-51-216. Administrator zbioru danych osobowych informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w Konkursie oraz że uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawiania.
 11. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 12. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do: a) ufundowania nagród ; b) oceny odpowiedzi udzielonych na pytanie opisowe nadesłanych w Konkursie; c) wyłonienia zdobywców Nagród w oparciu o zasady określone w niniejszym Regulaminie.
 1. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne. 27. Ewentualne reklamacje uczestników Konkursu są przyjmowane w terminie do dnia 23.12.2008 do godz. 15.00 wyłącznie w trybie korespondencji na adres e-mail konkurs-tech@wp.pl
 2. Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność Konkursu wskutek problemów z przesyłaniem danych, ani też nie gwarantuje, że strony sieci Web będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.
 3. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian poszczególnych czynności Konkursowych oraz zmian specyfikacji nagród. Zmiany postanowień niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z chwilą zamieszczenia ich na stronie Konkursowej, o ile nie zastrzeżono inaczej.
 4. Organizator ustanawia konto korespondencyjne konkurs-tech@wp.pl dla wszelkiej korespondencji związanej z Konkursem.
Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Zobacz także