REGULAMIN KONKURSU "Pozyskaj energię słoneczną w Polsce. Wirtualnej Polsce"

REGULAMIN KONKURSU "Pozyskaj energię słoneczną w Polsce. Wirtualnej Polsce"

13.04.2015 15:13, aktual.: 16.04.2015 13:03

Zalogowani mogą więcej

Możesz zapisać ten artykuł na później. Znajdziesz go potem na swoim koncie użytkownika

REGULAMIN KONKURSU „Pozyskaj energię słoneczną w Polsce. Wirtualnej Polsce”

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem Konkursu jest "„Grupa Wirtualna Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137A (02-231 Warszawa), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373814, o kapitale zakładowym w wysokości 311.005.050,- złotych (wpłaconym w całości), Numerze Identyfikacji Podatkowej 5272645593, REGON: 142742958, zwaną dalej "Organizatorem"
1.2. Fundatorem nagród w konkursie jest PROJEKT - SOLARTECHNIK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIĄ z siedzibą w Czerniewice (97-216) przy ulicy POŁUDNIOWA, nr 11a, , wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000414623, Numerze Identyfikacji Podatkowej 773-247-20-15
1.3. Konkurs organizowany jest pod nazwą " Konkurs Pozyskaj energię słoneczną w Polsce. Wirtualnej Polsce”” i zwany jest dalej "Konkursem",
1.4. Konkurs organizowany jest w terminie od dnia 16.04.20150 – 30.04.2015 roku.
1.5. Konkurs organizowany jest w serwisie Tech dostępnym pod adresem (zwanym dalej Serwis Tech w ramach portalu internetowego WIRTUALNA POLSKA dostępnego pod adresem źródłowym http://www.wp.pl. Adres stron internetowych Konkursu: /kat,1009779,title,Konkurs-Pozyskaj-energie-sloneczna-w-Polsce-Wirtualnej-Polsce-Nagroda-o-wartosci-20900-zl,wid,17446793,wiadomosc.html
1.6. Fundator składa określone w Regulaminie przyrzeczenia publiczne oraz jest odpowiedzialny za ufundowanie Nagród w Konkursie oraz ich realizację na rzecz Zdobywcy(ów) Nagród.
1.7. Organizator jest odpowiedzialny za techniczne przeprowadzenie Konkursu.
1.8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Fundatora w zakresie ufundowania Nagród w Konkursie oraz ich dostarczenia do Organizatora celem przesłania tych Nagród do zdobywców Nagród.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1.9. Uczestnikiem Konkursu zwanego dalej Uczestnikiem może być osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:
1.9.1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego w przypadku, gdy posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub jest reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego w przypadku, gdy nie posiada zdolności do czynności prawnych
1.9.2. posiada konto poczty elektronicznej
1.9.3. wypełni i prześle formularz rejestracyjny dla celów konkursowych, w którym poda adres e-mail, Nick identyfikujących Uczestnika;
1.9.4. nie jest pracownikiem ani członkiem rodzin pracownika Organizatora lub Fundatora; przez rodzinę pracownika rozumie się wstępnych, zstępnych, małżonka i rodzeństwo. 1.9.5. zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
1.9.6 Ilekroć w Regulaminie jest mowa o dokonywaniu czynności prawnych przez Uczestnika rozumie się przez to również konieczność złożenia stosownego oświadczenia woli przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna Uczestnika.

  1. ZASADY KONKURSU

2.1. Konkurs polega na wysłaniu odpowiedzi na pytanie otwarte: „W jaki sposób na co dzień starasz się ograniczać swoje wydatki na prąd?” Odpowiedź na pytanie otwarte stanowi Materiał Konkursowy.
2.2. Materiały Konkursowe będą oceniane przez Organizatora.
2.3. Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez:
2.3.1. otwarcie strony internetowej Serwisu Tech o adresie /kat,1009779,title,Konkurs-Pozyskaj-energie-sloneczna-w-Polsce-Wirtualnej-Polsce-Nagroda-o-wartosci-20900-zl,wid,17446793,wiadomosc.html; 2.3.2. zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu;
2.3.3. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z realizacją Konkursu;
2.3.4. wykonanie zadania konkursowego zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale 5 niniejszego Regulaminu i przesłanie odpowiedzi na adres e-mail tech@serwis.wp.pl.
2.4. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2.5. Uczestnik Konkursu może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez dostępne na stronie konkursowej funkcjonalności, jak także poprzez przesłanie wiadomości z adresu e-mail podanego w formularzu rejestracyjnym na ustanowione dla Konkursu konto korespondencyjne.
2.6. Odpowiedzi Konkursowe mogą być nadsyłane do dnia 30.04.2015 roku.
2.7. Zgłoszenia Materiałów Konkursowych do Konkursu będzie następowało poprzez wypełnienie i przesłanie formularza konkursowego z Materiałem Konkursowy oraz z danymi rejestracyjnymi za pomocą funkcjonalności Serwisu Tech. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez niego warunków niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony przez przesłanie wiadomości na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym. Decyzja Organizatora o wykluczeniu Uczestnika jest ostateczna.

  1. PRAWA AUTORSKIE (LICENCJA).

3.1. Uczestnicy Konkursu zobowiązują się, iż będą autorami Materiałów Konkursowych i przysługiwać im będzie do tych Materiałów pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.).
3.2. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do naprawienia szkody, jaką może ponieść Organizator lub Fudnator z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z prawami autorskimi oraz wszelkimi innymi przysługującymi im prawami do Materiałów Konkursowych.
3.3. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne zwielokrotnienie, zamieszczenie i rozpowszechnianie przez Organizatora Materiałów Konkursowych, w okresie trwania i po zakończeniu Konkursu w sieci Internet w tym w szczególności w Portalu WP, jak także prawo do opracowania Materiałów Konkursowych i rozpowszechnianie opracowań w sieci Internet.
3.4. Organizator ma prawo usunąć Materiały Konkursowe, które zawierać będą treści sprzeczne z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszające prawa Organizatora lub Fundatora i prawa osób trzecich, naruszające dobra osobiste, obraźliwe, wulgarne lub zawierające groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierające treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny.
3.5. Przez akceptację niniejszego Regulaminu, Uczestnicy Konkursu zobowiązują się, że ich Materiały Konkursowe nie będą zawierały treści wskazanych w punkcie poprzedzającym.
3.6. Każdy Zgłaszający uczestnik Konkursu oświadcza, że wyłączone jest jakiekolwiek pośrednictwo Organizacji Zbiorowego Zarządzania Prawami w przedmiocie wynagrodzeń dla wszelkich twórców Materiału Konkursowego zgłoszonego do Konkursu.

  1. ZASADY ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

4.1. Oceny oraz wyboru najciekawszych Materiałów Konkursowych dokonuje Organizator.
4.2. Zdobywca Nagrody w Konkursie wyłoniony zostaną najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu.
4.3. Zwycięski Materiał Konkursowy zostaną zamieszczone w Serwisie Tech.
4.4. Uczestnikowi, który prześle najciekawszy Materiały Konkursowe zostanie przyznana Nagroda.
4.5. Nagroda zostanie przyznana uczestnikowi, który zgłosi do Konkursu Materiał Konkursowy najbardziej oryginalny spośród wszystkich Uczestników, którzy zgłosili Materiały Konkursowe w Konkursie.
4.6. Organizator sporządzi i będzie przechowywać przez 60 dni od momentu rozstrzygnięcia Konkursu listę i dane nagrodzonych Uczestników.
4.7. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do:
4.7.1. ustalenia zasad Konkursu;
4.7.2. oceny nadesłanych Materiałów Konkursowych;
4.7.3. wyłonienia zdobywców Nagród w oparciu o zasady określone w niniejszym Regulaminie.
4.8. Organizatorowi przysługuje prawo wyboru Alternatywnego Zdobywcy Nagrody, spośród Uczestników, którzy zgłosili Materiały Konkursowe do udziału w Konkursie, w przypadku, gdy:
4.8.1. w terminie wskazanym w § 6 ust.6 Regulaminu, wyłoniony Zdobywca Nagrody nie skontaktuje się z Organizatorem celem ustalenia dalszego procederu odbioru Nagrody;
4.8.2. Zwycięzca nie jest uprawniony do udziału w Konkursie;
4.8.3. przedstawiciel ustawowy Uczestnika, nie wyraził i nie zamierza wyrazić zgody na udział podopiecznych w Konkursie;
4.8.4. Organizator nie otrzyma od Zwycięzcy wszystkich ustalonych w momencie wskazanym w dokumentów lub danych.
4.8.5. uzyska wiarygodną informację, że nagrodzone dzieło narusza prawa osób trzecich lub jej autor w jakikolwiek sposób naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu. W takim przypadku Jury, może wstrzymać wydanie nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości, albo anulować decyzję i wyłonić Zdobywcę spośród pozostałych Uczestników.
4.9. Jury konkursowe składa się z osób zgłoszonych przez Organizatora.
4.10. Decyzja Jury o wyłonieniu Zdobywcy i przyznaniu mu nagrody jest ostateczna, chyba, że Jury dokona w związku z sytuacjami wskazanymi w ust. 5.8 wyboru Alternatywnego Zdobywcy Nagrody, co może spowodować zmianę kolejności Zdobywców Nagród
4.11. Ogłoszenie Jury o wyłonieniu Zdobywców Nagród nastąpi do dnia 4 maja 201. roku.

  1. NAGRODY

5.1. W konkursie przewidzianych jest 1 Nagroda w postaci : zestawu do pozyskiwania energii słonecznej o wartości 20.900 zł brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną o wartości 2322,00 zł.
5.2. Nagroda nie podlega zamianie na inne Nagrody rzeczowe ani na równowartość pieniężną,
5.3. Zdobywca Nagrody zostanie powiadomiony o zdobyciu Nagrody za pomocą poczty elektronicznej wysłanej na konto pocztowe zdobywcy Nagrody, za pomocą, którego brał on udział w Konkursie.
5.4. Powiadomienie o wygraniu Nagrody nastąpi w przeciągu dwóch dni roboczych od momentu wyłonienia zdobywców Nagród.
5.5. W przypadku wygrania Nagrody przez osobę, która nie ukończyła 18 roku życia, Nagrodę odbiera przedstawiciel ustawowy, nagrodzonego Uczestnika po wykazaniu przez niego swego umocowania.
5.6. Zdobywca Nagrody zobowiązany jest skontaktować się z Organizatorem w terminie 3 dni roboczych, liczonych od dnia i godziny, w którym nastąpiło przesłanie na jego adres e-mail informacji o wygranej, pod rygorem utraty prawa do Nagrody, celem ustalenia wszystkich danych i terminów koniecznych do skutecznej realizacji prawa do Nagrody.
5.7. Sposób realizacji nagrody przez Zdobywcę nagrody zostanie ustalony w porozumieniu ze Zdobywcą przez Organizatora.
5.8. Imię i nazwisko Zdobywcy Nagrody wraz z Materiałem Konkursowym, który otrzymał Nagrodę, zostanie zamieszczona na stronie internetowej Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
5.9. Uczestnik Konkursu nieodwołalnie traci prawo do Nagrody, jeżeli:
5.9.1. nie potwierdzi on lub jego przedstawiciel ustawowy lub jego opiekun prawny - realizacji nagrody w terminie ustalonym przez Strony;
5.9.2. nie dopełni on lub jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny obowiązków przewidzianych w Rozdziale 3 Regulaminu;
5.9.3. nie dokona opłaty wynikającej z obowiązku uiszczenia za pośrednictwem Organizatora podatku dochodowego od osób fizycznych od nagrody w terminie wskazanym w dziale 6.1 Regulaminu.
5.9.4. naruszy postanowienia Rozdziału 4 niniejszego Regulaminu;
5.9.5. nastąpi wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie
5.9.6. w innych wypadkach określonych w niniejszym Regulaminie.
5.10. Organizator może dokonać cesji praw z tytułu rękojmi lub gwarancji na rzecz zdobywcy Nagrody.
5.11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Zdobywcy z przyczyn od niego niezamierzonych, a zwłaszcza podania błędnego adresu przez Zdobywcę.
5.12. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika w związku z realizacją Konkursu jest ograniczona do wysokości wartości nagrody.

  1. OBOWIĄZEK PODATKOWY

6.1. W przypadku, gdy na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zdobywca Nagrody będzie miał obowiązek uiszczenia za pośrednictwem Fundatora (płatnika) podatku dochodowego od osób fizycznych, Nagroda zostanie wydana zdobywcy Nagrody po spełnieniu przez zdobywcę Nagrody tego obowiązku w sposób uzgodniony z Fundatorem.
6.2. Za dzień wpłaty podatku uważa się dzień uznania rachunku bankowego Fundatora.
6.3. Obowiązki przewidziane w niniejszym ustępie mogą zostać wykonane przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Uczestnika nieposiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych.

  1. DANE OSOBOWE

7.1. Dane Osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych jedynie w celu doraźnym, tj. w celu realizacji konkursu (wyłonienie zwycięzcy i przekazania nagrody) i zostaną trwale usunięte po ustaniu konkursu i/lub okresu reklamacyjnego.
7.2. Administrator Danych Osobowych będzie przetwarzał Dane Osobowe Uczestników Konkursu w zakresie: Nick, adres e-mail w przypadku uczestników, a w przypadku zwycięzców dodatkowo imię i nazwisko oraz adres zamieszkania i numer telefonu.
7.3. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest " jest "„Grupa Wirtualna Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137A (02-231 Warszawa), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373814, o kapitale zakładowym w wysokości 311.005.050,- złotych (wpłaconym w całości), Numerze Identyfikacji Podatkowej 5272645593.
7.4. Administrator Danych Osobowych informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w Konkursie oraz że Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawiania.
7.5. Do zakończenia Konkursu Uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na adres e-mail tech@serwis.wp.pl wiadomość o temacie "Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych", w treści wiadomości musi zostać zawarty adres e-mail używany w Konkursie, oraz Imię i Nazwisko Uczestnika Konkursu. Cofnięcie takiej zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody.

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
8.2. Reklamacje Uczestników Konkursu są przyjmowane do dnia 13.05.2015 roku r. wyłącznie na adres korespondencyjny e-mail tech@serwis.wp.pl
8.3. Reklamacje będą rozpatrywanie w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.
8.4. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora. Wszelkie decyzje w tym zakresie będą na tym etapie wiążące i ostateczne.
8.5. Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność Konkursu wskutek problemów z przesyłaniem danych, ani też nie gwarantuje, że strony sieci Web będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.
8.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego.
8.7. Odpowiedzialność Organizatora i Fundatora wobec uczestników Konkursu w związku z realizacją Konkursu jest ograniczona do wysokości wartości Nagród w Konkursie.
8.8. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji Nagród. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej o adresie tech@serwis.wp.pl
8.9. Organizator ustanawia adres korespondencyjny tech@serwis.wp.pl dla wszelkiej korespondencji związanej z Konkursem.

Źródło artykułu:WP Tech
Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie