Konkurs 3D na Facebooku - Regulamin

Konkurs 3D na Facebooku - Regulamin

Konkurs 3D na Facebooku - Regulamin
Źródło zdjęć: © facebook
22.06.2011 15:29

Regulamin konkursu "Jaki film w 3D chciałbyś zobaczyć tego lata?"

REGULAMIN KONKURSU

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu jest "WIRTUALNA POLSKA" S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Traugutta 115C, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000068548, o kapitale zakładowym 67.980.024,- złotych (opłaconym w całości) oraz Numerze Identyfikacji Podatkowej 957-07-51-216, zwana dalej "Organizatorem". 1.2. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator. 1.3. Konkurs organizowany jest pod nazwą "Jaki film w 3D chciałbyś zobaczyć tego lata?" i zwany jest dalej "Konkursem", 1.4. Konkurs organizowany jest w terminie od dnia 22/06/2011 roku do dnia 23/06/2011 roku. 1.5. Konkurs organizowany jest na stronach serwisu społecznościowego Facebook dostępnego pod adresem źródłowym http://www.facebook.pl, w ramach Strony http://www.facebook.pl/techwppl, zwanej dalej Stroną Konkursową. 1.6. Organizator składa określone w Regulaminie przyrzeczenia publiczne oraz jest odpowiedzialny za ufundowanie Nagród w Konkursie oraz ich realizację na rzecz Zdobywców Nagród. 1.7. Organizator jest odpowiedzialny za techniczne przeprowadzenie Konkursu. 1.8. Organizator informuje, iż Konkurs nie jest organizowany z udziałem ani też sponsorowany przez właściciela serwisu społecznościowego Facebook. Facebook Inc. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe przeprowadzenie Konkursu ani też ufundowanie i wręczenie Nagród w Konkursie. Wszelkie roszczenia związane z przeprowadzeniem Konkursu, w szczególności ufundowaniem i wręczeniem Nagród należy kierować wyłącznie do Organizatora. Facebook®. jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc. jego wykorzystanie na potrzeby niniejszego Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami regulaminu serwisu społecznościowego Facebook.
  1. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 2.1. Uczestnikiem Konkursu zwanym dalej Uczestnikiem może być osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki: 2.1.1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego w przypadku, gdy posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub jest reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego w przypadku, gdy nie posiada zdolności do czynności prawnych; 2.1.2. posiada profil w serwisie społecznościowym Facebook. 2.1.3. nie jest pracownikiem ani członkiem rodzin pracownika Organizatora; przez rodzinę pracownika rozumie się małżonka, wstępnych, zstępnych i rodzeństwo. 2.1.4. zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 2.2 Ilekroć w Regulaminie jest mowa o dokonywaniu czynności prawnych przez Uczestnika rozumie się przez to również konieczność złożenia stosownego oświadczenia woli przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna Uczestnika nieposiadającego lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
  1. ZASADY KONKURSU 3.1. Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie otwarte „Jaki film w 3D chciałbyś zobaczyć tego lata?” 3.2. Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez: 3.2.1. skorzystanie z funkcjonalności serwisu społecznościowego Facebook „Zostań Fanem” i dodanie Profilu Użytkownika do listy fanów Strony http://www.facebook.pl/techwppl , rozumiane jako dodanie Strony http://www.facebook.pl/techwppl do swojego Profilu; 3.2.2. wykonanie zadania konkursowego zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie; 3.2.3. przesłanie Materiałów Konkursowych stanowiących rozwiązanie zadania konkursowego na adres poczty elektronicznej, ustanowiony w celu przeprowadzenia Konkursu konkurs-tech@wp.pl; przesłanie Materiałów Konkursowych jest równoznaczne z przystąpieniem do Konkursu i zaakceptowaniem warunków niniejszego Regulaminu; 3.3. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Konkursu w celu przeprowadzenia Konkursu. 3.4. Materiały Konkursowe mogą być nadsyłane do dnia zakończenia konkursu. 3.5. Zgłoszenia Materiałów Konkursowych do Konkursu będą następowały poprzez wykorzystanie funkcjonalności dostępnych na stronie internetowej Konkursu. 3.6. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez niego warunków niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony przez przesłanie wiadomości na adres e-mail podany w profilu Uczestnika w serwisie społecznościowym Facebook. Decyzja Organizatora o wykluczeniu Uczestnika jest ostateczna.
  1. PRAWA AUTORSKIE (LICENCJA) 4.1. Uczestnicy Konkursu zobowiązują się, iż będą autorami Materiałów Konkursowych i przysługiwać im będzie do tych Materiałów Konkursowych pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych oraz praw pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.) a także innych praw niezbędnych do opublikowania Materiałów Konkursowych w sieci Internet. W przypadku, gdy Uczestnik nie będzie autorem lub będzie współautorem Materiału Konkursowego zobowiązuje się, iż będzie dysponował wszelkimi prawami oraz wymaganymi zgodami w tym od autorów, współautorów i/lub właściwych organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, niezbędnymi do opublikowania Materiałów Konkursowych w sieci Internet. 4.2. Uczestnicy Konkursu, którzy nie będą autorami lub będą współautorami Materiałów Konkursowych są zobowiązani do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Organizatora w związku z opublikowaniem Materiałów Konkursowych w Sieci Internet w szczególności do poniesienia opłat za zamieszczenie i udostępnienie Materiałów Konkursowych w sieci Internet na rzecz autorów, współautorów i/lub organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. 4.3. W przypadku, gdy w ramach Materiałów Konkursowych zostanie wykorzystany wizerunek osób trzecich Uczestnicy Konkursu zobowiązują się posiadać zgodę osób przedstawionych w Materiałach Konkursowych na rozpowszechnianie ich wizerunku w sieci Internet. 4.4. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do naprawienia szkody, jaką może ponieść Organizator z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich i/lub organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi związanych z prawami autorskimi oraz wszelkimi innymi przysługującymi im prawami do Materiałów Konkursowych. 4.5. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne zwielokrotnienie Materiałów Konkursowych zamieszczonych w ramach Strony http://www.facebook.pl/techwppl w serwisie społecznościowym Facebook w tym w ramach stron i aplikacji internetowych Wirtualnej Polski SA w serwisie internetowym Facebook, w ramach portalu Wirtualna Polska tak w okresie trwania jak i po zakończeniu Konkursu. 4.6. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie, jeśli zgłoszone przez niego Materiały Konkursowe, będą zawierać treści sprzeczne z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu, prawa Organizatora i prawa osób trzecich, naruszające dobra osobiste, obraźliwe, wulgarne lub zawierające groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierające treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny. 4.7. Przez akceptację niniejszego Regulaminu, Uczestnicy Konkursu zobowiązują się, że ich Materiały Konkursowe nie będą zawierały treści wskazanych w punkcie poprzedzającym. 4.8. Każdy Zgłaszający uczestnik Konkursu oświadcza, że wyłączone jest jakiekolwiek pośrednictwo organizacji zbiorowego zarządzania prawami w przedmiocie wynagrodzeń dla wszelkich twórców i wykonawców Materiału Konkursowego zgłoszonego do Konkursu.
  1. ZASADY ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU 5.1. Oceny oraz wyboru najciekawszych Materiałów Konkursowych, którym zostaną przyznane Nagrody dokonuje Organizator. 5.2. Zdobywca Nagród, zostaną wyłonieni w terminie jednego dnia od dnia zakończenia Konkursu. 5.3. Nagrody zostaną przyznane 30 Uczestnikom Konkursu, których Materiały Konkursowe będą najciekawsze spośród wszystkich Materiałów Konkursowych zgaszonych w całym okresie trwania Konkursu: 5.3.1. Nagrody Główne zostaną przyznane 20 Uczestnikom, którzy zgłosili, w całym okresie trwania Konkursu, najbardziej oryginalne Materiały Konkursowe, spośród wszystkich Materiałów Konkursowych zgłoszonych w czasie trwania Konkursu; 5.3.2. Nagrody Pocieszenia zostaną przyznane 10 Uczestnikom, którzy zgłosili, w całym okresie trwania Konkursu, kolejno oryginalne Materiały Konkursowe w stosunku do zwycięzców Nagrody Głównej, spośród wszystkich pozostałych, Uczestników Konkursu; 5.4. Organizator sporządzi i będzie przechowywać przez 60 dni od momentu rozstrzygnięcia Konkursu listę i dane nagrodzonych Uczestników. 5.5. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do: 5.5.1. ustalenia zasad Konkursu; 5.5.2. oceny nadesłanych Materiałów Konkursowych; 5.5.3. wyłonienia Zdobywców Nagród w oparciu o zasady określone w niniejszym Regulaminie. 5.6. Organizatorowi przysługuje prawo wyboru Alternatywnego Zdobywcy Nagrody Głównej oraz Nagrody Pocieszenia, spośród Uczestników, którzy zgłosili Materiały Konkursowe do udziału w Konkursie, w przypadku, gdy: 5.6.1. w terminie wskazanym w § 6 ust.7 Regulaminu, wyłoniony Zdobywca Nagrody nie skontaktuje się z Organizatorem celem ustalenia dalszego procederu odbioru Nagrody, 5.6.2. Zwycięzca nie jest uprawniony do udziału w Konkursie, 5.6.3. przedstawiciel ustawowy lub opiekun Uczestnika, nie wyraził i nie zamierza wyrazić zgody na udział podopiecznych w Konkursie; 5.6.4. Organizator nie otrzyma od Zwycięzcy w momencie wskazanym przez Organizatora wszystkich ustalonych dokumentów lub danych. 5.6.5. uzyska wiarygodną informację, że nagrodzony Materiał Konkursowy narusza prawa osób trzecich lub jej autor w jakikolwiek sposób naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu. W takim przypadku Organizator, może wstrzymać wydanie nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości, albo anulować decyzję i wyłonić Zdobywcę Nagrody spośród pozostałych Uczestników. 5.7. Jury konkursowe składa się z osób zgłoszonych przez Organizatora. 5.8. Decyzja Jury o wyłonieniu Zdobywcy Nagrody i przyznaniu mu nagrody jest ostateczna, chyba, że Jury dokona w związku z sytuacjami wskazanymi w ust. 5.6 i/lub 6.10 wyboru Alternatywnego Zdobywcy Nagrody, co może spowodować zmianę kolejności Zdobywców Nagród 5.9. Ogłoszenie Jury o wyłonieniu Zdobywców Nagród nastąpi w terminie tygodnia od dnia zakończenia Konkursu.
  1. NAGRODY 6.1. Nagrodami w Konkursie są: a) Nagrody Główne: 20 zaproszeń na dowolny seans filmowy 3D w sieci kin Multikino, zaproszenie jest ważne do 30 czerwca 2011 roku; b) Nagrody Pocieszenia: 10 zaproszeń na dowolny seans filmowy 2D w sieci kin Multikino, zaproszenie jest ważne do 30 czerwca 2011 roku. 6.2. Każdemu uprawnionemu do nagrody Uczestnikowi przysługuje prawo do jednej Nagrody w czasie trwania Konkursu. 6.3. Nagroda nie podlega zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na równowartość pieniężną. 6.4. Zdobywca Nagrody zostanie powiadomiony o zdobyciu Nagrody za pomocą poczty elektronicznej wysłanej z adresu e-mail … na konto pocztowe Zdobywcy Nagrody, wskazane w profilu Uczestnika w serwisie społecznościowym Facebook. 6.5. Powiadomienie o wygraniu Nagrody nastąpi w terminie 1 dnia roboczego od momentu wyłonienia Zdobywcy Nagrody. 6.6. Nagrodę odbiera Uczestnik lub przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny, nagrodzonego Uczestnika po wykazaniu przez niego swego umocowania. 6.7. Zdobywcy Nagród zobowiązani są skontaktować się z Organizatorem w terminie 1 dnia roboczego od dnia powiadomienia o zdobyciu Nagrody pod rygorem utraty prawa do Nagrody, celem ustalenia wszystkich danych i terminów koniecznych do skutecznej realizacji prawa do Nagrody. 6.8. Sposób realizacji Nagrody przez Zdobywcę Nagrody zostanie ustalony w porozumieniu ze Zwycięzcą przez Organizatora. 6.9. Imię wraz z linkiem do Profilu w serwisie społecznościowym Facebook Zdobywcy Nagrody wraz z Materiałem Konkursowym, który otrzymał Nagrodę, zostanie zamieszczona na stronie internetowej Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 6.10. Uczestnik Konkursu nieodwołalnie traci prawo do Nagrody, jeżeli: 6.10.1. nie potwierdzi on lub jego przedstawiciel ustawowy lub jego opiekun prawny - realizacji nagrody w terminie ustalonym przez Strony; 6.10.2. nie dopełni on lub jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny obowiązków przewidzianych w Rozdziale 3 Regulaminu; 6.10.3. naruszy postanowienia Rozdziału 4 niniejszego Regulaminu; 6.10.4. nastąpi wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie 6.10.5. w innych wypadkach określonych w niniejszym Regulaminie. 6.11. Organizator może dokonać cesji praw z tytułu rękojmi lub gwarancji na rzecz Zdobywcy Nagrody. 6.12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania Nagrody Zdobywcy z przyczyn od niego niezamierzonych, a zwłaszcza podania błędnego adresu przez Zdobywcę Nagrody. 6.13. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika w związku z realizacją Konkursu jest ograniczona do wysokości wartości nagrody.
  1. OBOWIĄZEK PODATKOWY 7.1. W przypadku, gdy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Zdobywca Nagrody będzie miał obowiązek uiszczenia za pośrednictwem Organizatora (płatnika) podatku dochodowego od osób fizycznych, Nagroda zostanie wydana Zdobywcy Nagrody pod warunkiem wpłacenia przez niego i przedstawienia dowodu wpłaty odpowiedniej kwoty na rzecz Organizatora nie później niż w terminie 7 dni roboczych od powiadomienia Zwycięzcy o zdobyciu Nagrody, przy czym dowód wpłaty powinien zostać przesłany Organizatorowi na numer faksu: +48 55 236 42 51. Kwota podatku powinna zostać wpłacona na rachunek bankowy Organizatora. Za dzień wpłaty podatku uważa się dzień uznania rachunku bankowego Organizatora. 7.2. Organizator informuje, że w dniu rozpoczęcia Konkursu obowiązek zapłaty podatku dochodowego w zryczałtowanej wysokości 10% wartości wygranej powstaje w przypadku, gdy wartość Nagrody przekracza kwotę 760, 00 złotych. 7.3. Obowiązki przewidziane w niniejszym ustępie mogą zostać wykonane przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego uczestnika nieposiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych.
  1. DANE OSOBOWE 8.1. Dane Osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych jedynie w celu doraźnym, tj. w celu realizacji konkursu (wyłonienie zwycięzcy i przekazania nagrody) i zostaną trwale usunięte po ustaniu konkursu i/lub okresu reklamacyjnego. 8.2. Administrator Danych Osobowych będzie przetwarzał Dane Osobowe Uczestników Konkursu w zakresie: adres e-mail, imię, nazwisko, nick w przypadku uczestników, a w przypadku zwycięzców dodatkowo dane teleadresowe, tj. telefon, ulica, miasto, kod pocztowy. 8.3. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest "Wirtualna Polska" S.A. z siedzibą w Gdańsku wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000068548. 8.4. Administrator Danych Osobowych informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w Konkursie oraz że Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawiania. 8.5. Do zakończenia Konkursu Uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na adres e-mail konkurs-tech@wp.pl wiadomość o temacie "Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych", w treści wiadomości musi zostać zawarty adres e-mail używany w Konkursie, oraz login Uczestnika Konkursu. Cofnięcie takiej zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody.
  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 9.1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 9.2. Reklamacje Uczestników Konkursu w związku z realizacją Nagród przyjmowane są w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu wyłącznie na adres korespondencyjny e-mail konkurs-tech@wp.pl 9.3. Reklamacje będą rozpatrywanie wciągu 14 dni roboczych od czasu otrzymania zgłoszenia. 9.4. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora. Wszelkie decyzje w tym zakresie będą wiążące i ostateczne. 9.5. Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność Konkursu wskutek problemów z przesyłaniem danych, ani też nie gwarantuje, że strony sieci Web będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji. 9.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego. 9.7. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji Nagród. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej o adresie http://tech.wp.pl/konkurs-3d-na-facebooku-regulamin-6034798558479489a 9.8. Organizator ustanawia adres korespondencyjny konkurs-tech@wp.pl dla wszelkiej korespondencji związanej z Konkursem.
Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie