Regulamin konkursu "Wygraj odkurzacz Philips FC9921/09! Potężna moc z eco rozwiązaniami"

Regulamin konkursu "Wygraj odkurzacz Philips FC9921/09! Potężna moc z eco rozwiązaniami"

Regulamin konkursu "Wygraj odkurzacz Philips FC9921/09! Potężna moc z eco rozwiązaniami"
13.11.2014 10:00

Regulamin konkursu "Wygraj odkurzacz Philips FC9921/09! Potężna moc z eco rozwiązaniami" na serwisie tech.wp.pl

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137A, 02-23. Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000373814 posiadająca NIP: 527-26-45-593 oraz kapitał zakładowy w wysokości 311.005.050 zł (dalej „Organizator”).
 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (dalej "Regulamin").
 1. Organizator powoła komisję konkursową, w której skład wejdą przedstawicieli Organizatora (dalej "Komisja Konkursowa"). Do zadań Komisji Konkursowej należy stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, wybranie zwycięzców na zasadach określonych w Regulaminie oraz podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu.
 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 13.11.2014. r. o godzinie 10:00, a kończy się dnia 26.11.2014 o godzinie 23:59. (dalej "Czas Trwania Konkursu").

§ 2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie

 1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (dalej „Uczestnik/cy”), które:

a) mają ukończone 18 lat,
b) wykonają zadanie konkursowe, polegające na udzieleniu własnej, autorskiej odpowiedzi na pytanie konkursowe: Dlaczego warto kupić energooszczędny i mocny odkurzacz Philips FC9921/09?
c) prześlą odpowiedź na pytanie konkursowe na adres email: tech@serwis.wp.pl
oraz
e) podpiszą odpowiedź na pytanie konkursowe swoim imieniem i nazwiskiem.

 1. Nadesłane przez Uczestnika zgodnie z ust. 1 lit. c) i e) powyżej elementy (imię lub nick Uczestnika, adres e-mail, wykonane zadanie konkursowe) zwane są dalej łącznie w niniejszym Regulaminie „Zgłoszeniem”.
 1. Zgłoszenie nie może zawierać treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszać praw osób trzecich jak również nie może przedstawiać lub opisywać sytuacji lub zdarzeń, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt. Zgłoszenia, które nie spełniają powyższych warunków nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową podczas wyłaniania zwycięzców, mogą być także usunięte przez Organizatora, a Uczestnikowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia z tego tytułu. Organizator zastrzega sobie prawo jednostronnego decydowania o tym, czy Zgłoszenie narusza postanowienia niniejszego ustępu.
 1. Zgłoszenie przesłane przez Uczestnika w związku z wzięciem przez niego udziału w Konkursie musi być całkowicie oryginalne, a w szczególności nie mogą w nim być wykorzystywane jakiekolwiek elementy, do których prawa przysługiwałyby osobom trzecim.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z naruszeniem przez Uczestnika postanowień Regulaminu.
 1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby współpracujące z tymi podmiotami na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 1. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne zwielokrotnienie, zamieszczenie i rozpowszechnianie przez Organizatora Zgłoszenia w okresie trwania i po zakończeniu Konkursu.
 1. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne zwielokrotnienie i rozpowszechnianie Zgłoszenia w ramach portalu WP.pl, innych stron internetowych Organizatora jak i w ramach promocji lub reklamy portalu WP.pl oraz Organizatora w okresie trwania i po zakończeniu Konkursu.

§ 3 Zasady i przebieg Konkursu

 1. Dostarczanie Zgłoszeń jest możliwe jedynie w Czasie Trwania Konkursu. Decyduje czas wpłynięcia Zgłoszenia do Organizatora. Zgłoszenia dostarczone po terminie lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.
 1. Uczestnik może przesłać tylko 1 (jedno) Zgłoszenie z jednego adresu mailowego.
 1. W Konkursie zostanie wyłonionych 3 (trzech) zwycięzców (dalej „Zwycięzca/y”). Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową. Kryteria oceny, którymi kierować będzie się Komisja Konkursowa to kreatywność i oryginalność Zgłoszenia oraz ogólne wrażenie, które wywołuje Zgłoszenie.
 1. Komisja Konkursowa nie przedstawi ocen cząstkowych przy ogłoszeniu wyników. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 1. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej mailowo na adres mailowy, z którego nadesłali Zgłoszenie, nie później niż w terminie 3 (trzech) dni od dnia zakończenia Konkursu.
 1. Zwycięzca zobowiązany jest skontaktować się z Organizatorem w terminie kolejnych 3 (trzech) dni roboczych, liczonych od dnia i godziny, w którym nastąpiło przesłanie na jego adres e-mail informacji o wygranej, pod rygorem utraty prawa do nagrody, celem ustalenia wszystkich danych i terminów koniecznych do skutecznej realizacji prawa do nagrody.
 1. Zwycięzca zobowiązany jest do podpisania wszelkich wymaganych dokumentów niezbędnych w celu realizacji prawa do nagrody.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo żądania od Zwycięzcy dodatkowych danych poza podanymi w Zgłoszeniu, jeżeli będą one niezbędne w celu przekazania nagrody lub opłacenia ewentualnego podatku.
 1. Sposób realizacji nagrody przez Zwycięzcy zostanie ustalony w porozumieniu ze Zwycięzcą przez Organizatora .
 1. Imię i nazwisko Zwycięzcy wraz ze Zgłoszeniem, które otrzymało nagrodę, zostanie zamieszczone na stronie konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 4 Nagrody

 1. Każdy z 3 (trzech) Zwycięzców otrzyma zestaw obejmujący nagrodę rzeczową w postaci odkurzacza Philips FC9921/0. o wartości 1569 zł (jeden tysiąc pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych) brutto „Nagroda rzeczowa” oraz nagrodę pieniężną w kwocie 174,16 zł (sto siedemdziesiąt cztery złote i szesnaście groszy), „Nagroda pieniężna”. Fundatorem Nagród rzeczowych jest PHILIPS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 195 B, nr NIP: 526-021-09-55, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000037385 wysokość kapitału zakładowego 68 497 880 zł. Fundatorem nagród pieniężnych jest Organizator.
 1. Nagroda rzeczowa zostanie wydana Zwycięzcy Konkursu po potrąceniu kwoty podatku dochodowego. Organizator potrąci z tytułu podatku dochodowego kwotę odpowiadającą 10. wartości Nagrody pieniężnej i przekaże ją do właściwego Urzędu Skarbowego. Część Nagrody pieniężnej pozostała po potrąceniu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zostanie zaliczona na poczet podatku dochodowego z tytułu Nagrody rzeczowej i odprowadzona do właściwego Urzędu Skarbowego, na co Zwycięzca niniejszym wyraża zgodę.
 1. Każdy ze Zwycięzców jest zobowiązany do dnia 5 grudnia 201. r. przesłać na adres mailowy tech@serwis.wp.pl swoją autorską opinię o produkcie marki Philips otrzymanym w ramach nagrody. Przesyłając opinię Zwycięzca wyraża zgodę na nieodpłatne zwielokrotnienie i rozpowszechnianie opinii w ramach portalu WP.pl, innych stron internetowych Organizatora jak i w ramach promocji lub reklamy portalu WP.pl oraz Organizatora w okresie trwania i po zakończeniu Konkursu.
 1. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwa zamiana nagrody lub jej części na jej równowartość w formie pieniężnej.
 1. Uczestnik może w Konkursie wygrać tylko jedną nagrodę. W przypadku uznania przez Organizatora, że Uczestnik wygrał już jedną nagrodę w Konkursie, Uczestnik traci prawo do kolejnej nagrody.
 1. W przypadku rezygnacji przez zwycięzcę z nagrody lub utraty przez Uczestnika prawa do nagrody Organizator zastrzega sobie prawo wskazania jako zwycięzcy innego Uczestnika. Nowego zwycięzcę wybierze Komisja Konkursowa stosując kryteria wskazane § 3 ust. 3.
 1. Zwycięzca nieodwołalnie traci prawo do nagrody, również w przypadku gdy:

(a) nie potwierdzi realizacji prawa do nagrody w terminie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
(b) przekaże Organizatorowi nieprawdziwe dane;
(c) nie dopełni obowiązków przewidzianych w Regulaminie;
(d) naruszy postanowienia Rozdziału 4 niniejszego Regulaminu;
(e) w innych wypadkach określonych w niniejszym Regulaminie.

 1. Organizator może dokonać cesji praw z tytułu rękojmi lub gwarancji na rzecz Zwycięzcy.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Zwycięzcy z przyczyn od Organizatora niezależnych lub niezawinionych, a zwłaszcza podania błędnego adresu przez Zwycięzcę.
 1. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika w związku z realizacją Konkursu jest ograniczona do wysokości wartości nagrody, w granicach dopuszczonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 5 Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej. Reklamacje mogą być składane w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu (decyduje data otrzymania reklamacji przez Organizatora) pod adresem Organizatora: Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137A, 02-23. Warszawa z dopiskiem "Konkurs odkurzacz Philips FC9921/09! Potężna moc z eco rozwiązaniami – tech.wp.pl". Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie niż pisemna nie będą rozpatrywane.
 1. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 1. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (na adres podany w reklamacji), w ciągu 3. (trzydziestu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 1. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

§ 6 Odpowiedzialność

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przez właściwych operatorów, w tym za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (również poczty elektronicznej) listów, wiadomości i przesyłek kierowanych do i przez Uczestników, ani za przerwy, opóźnienia i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu stron internetowych, za pośrednictwem których przesyłane będą Zgłoszenia, w przypadkach gdy jest to dopuszczalne przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie, w przypadkach gdy jest to dopuszczalne przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności, jeżeli treść Zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie serwisu tech.wp.pl oraz w siedzibie Organizatora.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w szczególności poprzez przedłużenie Czasu Trwania Konkursu w każdym czasie, pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez Uczestników.
 1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zawartych w Zgłoszeniu na potrzeby przeprowadzenia Konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2. sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych w rozumieniu obowiązujących przepisów jest Organizator. Organizator może powierzyć dane osobowe Uczestnika podmiotom, z którymi współpracuje przy realizacji Konkursu, w szczególności w celu wysyłki nagród Zwycięzcom. Dane osobowe zawarte w Zgłoszeniu będą przetwarzane w siedzibie Organizatora. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Pismo z prośbą o usunięcie/zmianę danych powinno zostać wysłane listem poleconym na adres Organizatora: Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne.
 1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych zawartych w Zgłoszeniu na potrzeby przeprowadzenia Konkursu. Uczestnik przesyłając Zgłoszenie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych zawartych w Zgłoszeniu.
 1. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, ani za wykorzystywanie przez Organizatora elementów Zgłoszenia w jakikolwiek sposób.
 1. Uczestnik przez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie