Regulamin konkursu Discovery

Regulamin konkursu Discovery

10.01.2011 15:29, aktual.: 07.02.2011 10:00

Zalogowani mogą więcej

Możesz zapisać ten artykuł na później. Znajdziesz go potem na swoim koncie użytkownika

Regulamin konkursu Discovery

REGULAMIN KONKURSU
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem Konkursu jest „Edelman Polska” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-247), przy ulicy Flisa 4, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000235359 oraz posiadający Numer Identyfikacji Podatkowej 526-28-57-483 zwana dalej "Organizatorem"
1.2. Operatorem Technicznym Konkursu jest "WIRTUALNA POLSKA" S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Traugutta 115C, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000068548, o kapitale zakładowym 67.980.024,- złotych (opłaconym w całości) oraz Numerze Identyfikacji Podatkowej 957-07-51-216, zwana dalej "Operatorem"
1.3. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.
1.4. Konkurs organizowany jest pod nazwą "Jaki mit Ty byś chciał obalić?" i zwany jest dalej "Konkursem".
1.5. Konkurs organizowany jest w terminie od dnia 05 lutego 2011 roku do dnia 07 lutego 2011 roku.
1.6. Konkurs organizowany jest na stronach portalu internetowego WIRTUALNA POLSKA dostępnego pod adresem źródłowym http://www.wp.pl. Adres stron internetowych Konkursu: http://tech.wp.pl/prawda-czy-falsz-pogromcy-mitow-na-zyczenie-prezydenta-usa-6034859721208961a
1.7. Organizator składa określone w Regulaminie przyrzeczenia publiczne oraz jest wyłącznie odpowiedzialny na ufundowanie Nagród w Konkursie oraz ich realizację na rzecz Zdobywców Nagród.
1.8. Operator jest jedynie odpowiedzialny za techniczne przeprowadzenie Konkursu i nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Organizatora podjęte w związku z ufundowaniem i zrealizowaniem Nagród na rzecz Zdobywców Nagród, ani nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wad Nagród w Konkursie.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
2.1. Uczestnikiem Konkursu zwanym dalej Uczestnikiem może być osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:
2.1.1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego w przypadku, gdy posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub jest reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego w przypadku, gdy nie posiada zdolności do czynności prawnych,
2.1.2. posiada konto poczty elektronicznej,
2.1.3. nie jest pracownikiem ani członkiem rodzin pracownika Organizatora ani Operatora Technicznego; przez rodzinę pracownika Organizatora lub Operatora rozumie się wstępnych, zstępnych, małżonka i rodzeństwo.
2.1.4. zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2.2 Ilekroć w Regulaminie jest mowa o dokonywaniu czynności prawnych przez Uczestnika rozumie się przez to również konieczność złożenia stosownego oświadczenia woli przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna Uczestnika nieposiadającego lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

3. ZASADY KONKURSU
3.1. Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie otwarte „Jaki mit Ty chciałbyś obalić?” i przesłaniu tej odpowiedzi na adres poczty elektronicznej ustanowiony w celach konkursowych: konkurs-tech@wp.pl. Odpowiedzi na pytanie otwarte zwane są w dalszej części Regulaminu Materiałami Konkursowymi.
3.2. Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez:
3.2.1. wykonanie zadania konkursowego zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie jak i na Stronie Konkursowej;
3.2.2. przesłanie Materiałów Konkursowych stanowiących rozwiązanie zadania konkursowego na adres poczty elektronicznej, ustanowiony w celu przeprowadzenia Konkursu konkurs-tech@wp.pl ; przesłanie Materiałów Konkursowych jest równoznaczne z przystąpieniem do Konkursu i zaakceptowaniem warunków niniejszego Regulaminu;
3.3. Zgłoszenia Materiałów Konkursowych do Konkursu będą następowały poprzez przesłanie wiadomości poczty elektronicznej na adres email ustanowiony w celach konkursowych.
3.4. Odpowiedzi Konkursowe mogą być nadsyłane do dnia 07 lutego 2011 roku.
3.5. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
3.6. Uczestnik Konkursu może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez przesłanie wiadomości z adresu poczty elektronicznej za pośrednictwem którego Uczestnik dokonał zgłoszenia do Konkursu na adres email ustanowiony w celach konkursowych.
3.7. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez niego warunków niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony przez przesłanie wiadomości na adres email z którego uczestnik dokonał zgłoszenia w Konkursie. Decyzja Organizatora o wykluczeniu Uczestnika jest ostateczna.

4. PRAWA AUTORSKIE (LICENCJA).
4.1. Uczestnicy Konkursu zobowiązują się, iż będą autorami Materiałów Konkursowych i przysługiwać im będzie do tych Materiałów pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.).
4.2. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do naprawienia szkody, jaką może ponieść Organizator i/lub Operator z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z prawami autorskimi oraz wszelkimi innymi przysługującymi im prawami do Materiałów Konkursowych.
4.3. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne zwielokrotnienie, zamieszczenie i rozpowszechnianie przez Organizatora i/lub Operatora Materiałów Konkursowych, w okresie trwania i po zakończeniu Konkursu w tym na tworzenie Galerii Konkursowej na Stronie Konkursowej jak i w innych lokalizacjach w sieci Internet.
4.4. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne zwielokrotnienie Materiałów Konkursowych w sieci Internet, w okresie trwania i po zakończeniu Konkursu.
4.5. Organizator i/lub Operator ma prawo usunąć Materiały Konkursowe, które zawierać będą treści sprzeczne z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszające prawa Organizatora lub Operatora i prawa osób trzecich, naruszające dobra osobiste, obraźliwe, wulgarne lub zawierające groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierające treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny.
4.6. Przez akceptację niniejszego Regulaminu, Uczestnicy Konkursu zobowiązują się, że ich Materiały Konkursowe nie będą zawierały treści wskazanych w punkcie poprzedzającym.
4.7. Każdy Zgłaszający uczestnik Konkursu oświadcza, że wyłączone jest jakiekolwiek pośrednictwo Organizacji Zbiorowego Zarządzania Prawami w przedmiocie wynagrodzeń dla wszelkich twórców Materiału Konkursowego zgłoszonego do Konkursu.

5. ZASADY ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU
5.1. Oceny oraz wyboru najciekawszych Materiałów Konkursowych dokonuje Organizator. Organizator może upoważnić Operatora do oceny i wyboru najciekawszych Materiałów Konkursowych oraz wyłonienia zwycięzców Konkursu.
5.2. Zdobywca Nagrody oraz osoby wyróżnione w Konkursie wyłonione zostaną najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu.
5.3. Trzem Uczestnikom, którzy prześlą najciekawsze odpowiedzi na pytanie otwarte, spośród wszystkich Uczestników, którzy zgłosili Materiały Konkursowe do Konkursu zostaną przyznane Nagrody, przy czym:
5.3.1. Nagroda główna w postaci odtwarzacza iPod Nano 16 GB o wartości 800, 00 zł brutto zostanie przyznana Uczestnikowi, który w całym okresie trwania konkursu udzielił najciekawszej odpowiedzi na pytanie konkursowe, spośród wszystkich Uczestników, którzy zgłosili Materiały Konkursowe,
5.3.2. Nagrody Pocieszenia w postaci pamięci przenośnej USB o pojemności 4 GB o wartości 80,00 zł brutto każda, zostaną przyznane dwóm Uczestnikom, którzy w całym okresie trwania konkursu udzielili kolejno ciekawych, w stosunku do Uczestnika, który otrzyma Nagrodę Główną odpowiedzi na pytanie konkursowe.
5.4. Operator sporządzi i będzie przechowywać przez 60 dni od momentu rozstrzygnięcia Konkursu listę i dane nagrodzonych Uczestników.
5.5. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do:
5.5.1. ustalenia zasad Konkursu;
5.5.2. oceny nadesłanych Materiałów Konkursowych;
5.5.3. wyłonienia zdobywcy/ów Nagrody w oparciu o zasady określone w niniejszym Regulaminie.
5.6. Organizatorowi przysługuje prawo wyboru Alternatywnego Zdobywcy Nagrody, spośród Uczestników, którzy zgłosili Materiały Konkursowe do udziału w Konkursie, w przypadku, gdy:
5.6.1. w terminie wskazanym w § 6 ust.7 Regulaminu, wyłoniony Zdobywca Nagrody nie skontaktuje się z Operatorem celem ustalenia dalszego procederu odbioru Nagrody,
5.6.2. Zwycięzca nie jest uprawniony do udziału w Konkursie,
5.6.3. przedstawiciel ustawowy lub opiekun Uczestnika, nie wyraził i nie zamierza wyrazić zgody na udział podopiecznych w Konkursie;
5.6.4. Organizator nie otrzyma od Zwycięzcy w momencie wskazanym przez Organizatora wszystkich ustalonych dokumentów lub danych.
5.6.5. uzyska wiarygodną informację, że nagrodzony dzieło Materiał Konkursowy narusza prawa osób trzecich lub jej autor w jakikolwiek sposób naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu. W takim przypadku Organizator, może wstrzymać wydanie nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości, albo anulować decyzję i wyłonić Zdobywcę spośród pozostałych Uczestników.
5.7. Jury konkursowe składa się z osób zgłoszonych przez Organizatora. W przypadku upoważnienia Operatora do wyłonienia zwycięzców Konkursu Jury konkursowe składać się będzie z osób zgłoszonych przez Operatora.
5.8. Decyzja Jury o wyłonieniu Zdobywcy Nagrody Głównej i Nagród Pocieszenia i przyznaniu im Nagród w Konkursie jest ostateczna, chyba, że Jury dokona w związku z sytuacjami wskazanymi w § 5 ust.6 wyboru Alternatywnego Zdobywcy Nagrody Głównej i/lub Nagród Pocieszenia, co może spowodować zmianę kolejności Zdobywców Nagród.
5.9. Ogłoszenie Jury o wyłonieniu Zdobywców Nagród nastąpi do dnia 18/02/201. .

6. NAGRODY
6.1. Nagrodami w Konkursie są:
6.1.1. Nagroda Główna w postaci iPod Nano 16 GB o wartości 800, 00 zł brutto,
6.1.2. Dwie Nagrody Pocieszenia w postaci pamięci przenośnej USB o pojemności 4 GB o wartości 80,00 zł brutto każda.
6.2. Każdemu uprawnionemu do nagrody Uczestnikowi przysługuje prawo do jednej Nagrody w czasie trwania Konkursu.
6.3. Nagroda nie podlega zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na równowartość pieniężną.
6.4. Zdobywcy Nagród zostaną powiadomieni o zdobyciu Nagrody za pomocą poczty elektronicznej. Informacja o wygranej zostanie wysłanej z adresu email ustanowionego w celach konkursowych na adres poczty elektronicznej Zdobywców Nagród, za pośrednictwem którego dokonali zgłoszenia do Konkursu.
6.5. Powiadomienie o wygraniu nagrody nastąpi w przeciągu 2 dni roboczych od momentu wyłonienia zdobywców Nagród.
6.6. Nagrodę odbiera Uczestnik lub przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny, nagrodzonego Uczestnika po wykazaniu przez niego swego umocowania.
6.7. Zdobywca Nagrody zobowiązany jest skontaktować się z Operatorem w terminie kolejnych 3 dni roboczych, liczonych od dnia i godziny, w którym nastąpiło przesłanie na jego adres e-mail informacji o wygranej, pod rygorem utraty prawa do Nagrody, celem ustalenia wszystkich danych i terminów koniecznych do skutecznej realizacji prawa do Nagrody.
6.8. Sposób realizacji nagrody przez Zdobywcę nagrody zostanie ustalony w porozumieniu ze Zdobywcą przez Operatora działającego w imieniu Organizatora.
6.9. Imię i nazwisko Zdobywcy Nagrody wraz z Materiałem Konkursowym, który otrzymał Nagrodę, zostanie zamieszczona na stronie internetowej Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
6.10. Uczestnik Konkursu nieodwołalnie traci prawo do Nagrody, jeżeli:
6.10.1. nie potwierdzi on lub jego przedstawiciel ustawowy lub jego opiekun prawny - realizacji nagrody w terminie ustalonym przez Strony;
6.10.2. nie dopełni on lub jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny obowiązków przewidzianych w Rozdziale 2 Regulaminu;
6.10.3. naruszy postanowienia Rozdziału 4 niniejszego Regulaminu;
6.10.4. nastąpi wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie
6.10.5. w innych wypadkach określonych w niniejszym Regulaminie.
6.11. Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wad Nagród.
6.12. Organizator może dokonać cesji praw z tytułu rękojmi lub gwarancji na rzecz zdobywcy Nagrody.
6.13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania Nagrody Zwycięzcy z przyczyn od niego niezamierzonych, a zwłaszcza podania błędnego adresu przez Zdobywcę.
6.14. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika w związku z realizacją Konkursu jest ograniczona do wysokości wartości nagrody.

7. OBOWIĄZEK PODATKOWY
7.1. W przypadku, gdy na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zdobywca Nagrody będzie miał obowiązek uiszczenia za pośrednictwem Organizatora (płatnika) podatku dochodowego od osób fizycznych, Nagroda zostanie wydana zdobywcy Nagrody pod warunkiem wpłacenia przez niego i przedstawienia dowodu wpłaty odpowiedniej kwoty na rzecz Organizatora nie później niż w terminie 7 dni roboczych od powiadomienia zdobywcy o zdobyciu Nagrody, przy czym dowód wpłaty powinien zostać przesłany Organizatorowi faxem na numer: 58-52-15-601.
7.2. Organizator informuje, że w dniu rozpoczęcia Konkursu obowiązek zapłaty podatku dochodowego w zryczałtowanej wysokości 10% wartości wygranej powstaje w przypadku, gdy wartość Nagrody przekracza kwotę 760,00 PLN.
7.3. Za dzień wpłaty podatku uważa się dzień uznania rachunku bankowego Organizatora.
7.4. Obowiązki przewidziane w niniejszym ustępie mogą zostać wykonane przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Uczestnika nie posiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych.

8. DANE OSOBOWE
8.1. Dane Osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych jedynie w celu doraźnym, tj. w celu realizacji konkursu (wyłonienie zwycięzcy i przekazania nagrody) i zostaną trwale usunięte po ustaniu konkursu i/lub okresu reklamacyjnego.
8.2. Administrator Danych Osobowych będzie przetwarzał Dane Osobowe Uczestników Konkursu w zakresie: -mail w przypadku uczestników, a w przypadku zwycięzców dodatkowo imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu.
8.3. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest „Edelman Polska” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-247), przy ulicy Flisa 4, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000235359 oraz posiadający Numer Identyfikacji Podatkowej 526-28-57-483.
8.4. Administrator Danych Osobowych informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w Konkursie oraz że Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawiania.
8.5. Do zakończenia Konkursu Uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na adres e-mail konkurs-tech@wp.pl wiadomość o temacie "Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych", w treści wiadomości musi zostać zawarty adres e-mail używany w Konkursie, oraz Nick Uczestnika Konkursu. Cofnięcie takiej zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
9.2. Reklamacje Uczestników Konkursu są przyjmowane do dnia 28/02/2011 wyłącznie na adres korespondencyjny e-mail konkurs-tech@wp.pl
9.3. Reklamacje będą rozpatrywanie wciągu 14 dni roboczych od czasu otrzymania zgłoszenia.
9.4. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora. Wszelkie decyzje w tym zakresie będą wiążące i ostateczne.
9.5. Operator nie jest odpowiedzialny za niedostępność Konkursu wskutek problemów z przesyłaniem danych, ani też nie gwarantuje, że strony sieci Web będą wolne od zakłóceń lub błędów. Operator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.
9.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego.
9.7. Zarówno Organizator jak i Operator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji Nagród. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej o adresie http://tech.wp.pl/regulamin-konkursu-discovery-6034814790673025a
9.8. Organizator ustanawia adres korespondencyjny konkurs-tech@wp.pl dla wszelkiej korespondencji związanej z Konkursem.

Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Zobacz także