Agenda cyfrowa: 30 Mb/s dla każdego Europejczyka za 10 lat

Agenda cyfrowa: 30 Mb/s dla każdego Europejczyka za 10 lat

Agenda cyfrowa: 30 Mb/s dla każdego Europejczyka za 10 lat
Źródło zdjęć: © Jupiter Images
20.05.2010 06:32, aktualizacja: 20.05.2010 09:46

Realizacja europejskiej agendy cyfrowej, zaprezentowanej przez Komisję Europejską, ma się znacząco przyczynić do wzrostu gospodarki UE oraz przynieść korzyści wynikające z epoki cyfrowej wszystkim grupom społecznym.

Połowa wzrostu produkcyjności odnotowanego w Europie w ciągu ostatnich 1. lat wynika z wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych, a tendencja ta będzie się prawdopodobnie nasilać.

Obraz
© (fot. Jupiter Images)

W agendzie określono siedem priorytetowych obszarów działania: stworzenie jednolitego rynku cyfrowego, wzmocnienie interoperacyjności, zwiększenie zaufania do Internetu i bezpieczeństwa prowadzonych w nim operacji, zapewnienie dostępu do znacznie szybszego Internetu, wzrost nakładów na badania naukowe i rozwój, poprawa umiejętności informatycznych i zwiększenie włączenia cyfrowego oraz wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu sprostania stojącym przed nami wyzwaniom, takim jak zmiany klimatu czy starzenie się społeczeństwa. Przykładowe korzyści obejmują ułatwienia w płatnościach i fakturach elektronicznych oraz szybkie wdrożenie telemedycyny i energooszczędnego oświetlenia.

We wspomnianych siedmiu obszarach przewiduje się podjęcie w ramach agendy cyfrowej około100 działań, w tym 31 działań o charakterze legislacyjnym. Agenda cyfrowa to pierwsza z siedmiu flagowych inicjatyw realizowanych w ramach strategii Europa 2020 na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu.

_ Na pierwszym planie rewolucji cyfrowej musimy postawić interes obywateli i przedsiębiorców europejskich i w ten sposób optymalnie wykorzystać potencjał zawarty w technologiach informacyjno-komunikacyjnych (TIK) do tworzenia miejsc pracy, zrównoważonego rozwoju i włączenia społecznego. Przedstawiona w dniu dzisiejszym ambitna strategia wyraźnie pokazuje, na czym musimy skupić nasze wysiłki w nadchodzących latach. Do pełnego wykorzystania potencjału związanego z cyfrową przyszłością Europy potrzebujemy całkowitego zaangażowania państw członkowskich, sektora TIK i innych kluczowych podmiotów gospodarczych _ - powiedziała Neelie Kroes, wiceprzewodnicząca Komisji odpowiedzialna za realizację agendy cyfrowej. Siedem celów

Nowy jednolity rynek przyniesie korzyści wynikające z epoki cyfrowej

Obywatele powinni mieć możliwość korzystania z usług handlowych i kulturalno-rozrywkowych w wymiarze transgranicznym. Jednakże rynki usług internetowych w UE są nadal podzielone barierami, które utrudniają dostęp do paneuropejskich usług telekomunikacyjnych oraz usług i treści cyfrowych. Liczba pobieranych plików muzycznych jest obecnie cztery razy wyższa w USA niż w UE z uwagi na brak legalnych ofert i fragmentację rynków. Intencją Komisji jest otwarcie dostępu do legalnych treści w Internecie poprzez uproszczenie procesu udostępniania praw autorskich, zarządzania nimi i wydawania licencji transgranicznych. Inne działania obejmują ułatwienia w zakresie dokonywania płatności elektronicznych i fakturowania oraz uproszczenie rozstrzygania sporów w środowisku internetowym.

Poprawa w zakresie tworzenia standardów TIK oraz interoperacyjności

Do uruchomienia ludzkiej kreatywności, innowacyjności i wspólnego działania potrzebujemy produktów i usług TIK, które są otwarte i interoperacyjne.

Zwiększenie zaufania i bezpieczeństwa

Europejczycy nie będą korzystać z technologii, której nie ufają, gdyż muszą czuć się w sieci pewnie i bezpiecznie. Lepsza koordynacja reakcji Europy na ataki cybernetyczne oraz wzmocnienie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych stanowią częściowe rozwiązanie problemu. Planowane działania mogą również zobowiązać operatorów stron internetowych do informowania swoich użytkowników o naruszeniach mających wpływ na bezpieczeństwo ich danych osobowych.

Zwiększenie dostępu Europejczyków do szybkiego i bardzo szybkiego Internetu

Celem na rok 2020 jest zapewnienie wszystkim obywatelom europejskim internetu o szybkości 30 Mb/s lub większej, przy czym połowa europejskich gospodarstw domowych powinna mieć dostęp do Internetu o szybkości co najmniej 100 Mb/s. Obecnie jedynie 1% Europejczyków korzysta z internetu w oparciu o szybkie sieci światłowodowe, w porównaniu z 12 % Japończyków i 15 % mieszkańców Korei Południowej. Bardzo szybki Internet jest niezbędny dla zapewnienia silnego wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i dobrobytu oraz dla zapewnienia obywatelom dostępu do pożądanych przez nich treści i usług. Komisji zbada, między innymi, w jaki sposób przyciągać inwestycje w łącza szerokopasmowe dzięki mechanizmom wsparcia jakości kredytowej, a także przedstawi wytyczne dotyczące pobudzania inwestycji w sieci światłowodowe. Pobudzanie pionierskich badań i innowacji w sektorze TIK

Europa musi więcej inwestować w badania i rozwój oraz sprawić, by nasze najlepsze pomysły trafiały na rynek. Agenda ma na celu, między innymi, pobudzenie inwestycji prywatnych za pomocą europejskich funduszy regionalnych oraz zwiększenie nakładów UE na badania, dzięki czemu Europa będzie mogła dotrzymać kroku swoim konkurentom, a nawet ich wyprzedzić. Unijne inwestycje w badania w sektorze TIK wynoszą mniej niż połowę tego, co przeznacza USA (37 mld euro w stosunku do 88 mld euro w roku 2007).

Zapewnienie wszystkim Europejczykom umiejętności informatycznych oraz dostępności usług Internetowych

Podczas gdy ponad połowa Europejczyków (250 mln osób) używa internetu na co dzień, 30% nigdy z niego nie korzystało. Każdy obywatel, starszy i młodszy, niezależnie od swojej pozycji społecznej, ma prawo do wiedzy i umiejętności, które są niezbędne do funkcjonowania w dobie epoki cyfrowej, ponieważ usługi handlowe, publiczne, socjalne i zdrowotne, a także edukacja i życie polityczne są w coraz większym stopniu przenoszone do sieci.

Uwolnienie potencjału TIK z korzyścią dla społeczeństwa

Potrzebne są inwestycje w inteligentne zastosowanie technologii i wykorzystanie informacji do poszukiwania rozwiązań mających na celu zmniejszenie zużycia energii, pomoc starszym obywatelom, wsparcie pacjentów oraz polepszenie dostępu do sieci dla osób niepełnosprawnych. Jednym z celów jest zapewnienie pacjentom do 2015 roku możliwości dostępu do ich danych medycznych przez internet z każdego miejsca pobytu w UE. Agenda przyczyni się również do promowania energooszczędnych technologii TIK, takich jak oświetlenie półprzewodnikowe (SSL), zużywających o 70% mniej energii od standardowych systemów oświetleniowych.

Opracowanie strategii cyfrowej dla Europy

Największym wyzwaniem jest zapewnienie szybkiego przyjęcia i wdrożenia środków niezbędnych do realizacji powyższych celów. Liczna grupa komisarzy będzie współpracować z instytucjami UE oraz zainteresowanymi stronami, aby agenda cyfrowa stała się rzeczywistością.

Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (1)