UKE skontrolował przestrzeganie PT przez operatorów

UKE skontrolował przestrzeganie PT przez operatorów
Źródło zdjęć: © Thinkstockphotos

05.01.2012 14:49, aktual.: 05.01.2012 15:43

Zalogowani mogą więcej

Możesz zapisać ten artykuł na później. Znajdziesz go potem na swoim koncie użytkownika

UKE zakończył 7-miesięczną kontrolę przestrzegania przez dostawców usług telekomunikacyjnych przepisów Prawa Telekomunikacyjnego określających obowiązki dostawców tych usług względem użytkowników końcowych.

Przedmiotem kontroli było zbadanie przestrzegania przez dostawców usług przepisów prawa telekomunikacyjnego określających obowiązki dostawców usług względem użytkowników końcowych w zakresie:
1. Zawierania umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych - art. 56 Pt.
2. Warunków umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych - art. 57 Pt.
3. Regulaminów świadczenia usług telekomunikacyjnych - art. 59 Pt.
4. Zawartości regulaminów - art. 59 ust. 1 i art. 60 Pt.
5. Zmiany warunków umowy - art. 60a i art. 61a Pt.
6. Stosowania cenników - art. 61 Pt.
7. Publikowania aktualnych informacji o jakości publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych - art. 63 Pt.
8. Realizacji obowiązku świadczenia usługi ACR (ang. _ Anonymous Call Rejection _ - odrzucanie anonimowych wywołań) przez dostawcę usług świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - art. 171 ust. 2 pkt 3 Pt.
9. Trybu rozpatrywania reklamacji usług telekomunikacyjnych - art. 104 - 106 Pt oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury zw sprawie trybu postępowania reklamacyjnego oraz warunków, jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi telekomunikacyjnej.

Z przesłanych protokołów wynika, że u 146 kontrolowanych dostawców usług telekomunikacyjnych kontroli poddano:
• 235 wzorów umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych,
• 904 umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarte z abonentami,
• 183 regulaminy świadczenia usług telekomunikacyjnych.

U 134 spośród 146 kontrolowanych dostawców usług telekomunikacyjnych, w okresie objętym kontrolą stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przepisów prawa telekomunikacyjnego:

Kontrola objęła 146 przedsiębiorców telekomunikacyjnych na terenie całego kraju. Byli to przede wszystkim przedsiębiorcy mali dostarczający usługę dla ograniczonej ilości użytkowników na ograniczonym obszarze, jak również 2 operatorzy obejmujący swoim działaniem obszar całego kraju. Była to druga tego typu kontrola przeprowadzona w tym zakresie od 2000 roku, czyli od czasu powstania organu odpowiedzialnego za regulację rynku telekomunikacyjnego. Wyniki kontroli wskazują na bardzo małą dbałość przedsiębiorców telekomunikacyjnych o zapewnienie swoim abonentom pełnej informacji o przysługujących im prawach i jakości świadczonych usług.

W związku z wykrytymi w toku postępowania kontrolnego nieprawidłowościami, a w szczególności wynikającymi z nieprzestrzegania przez dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych postanowień określających minimalny obligatoryjny zakres przedmiotowy umów i regulaminów dotyczących świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych należy stwierdzić, iż w wyniku tych uchybień abonenci znacznej liczby skontrolowanych dostawców usług, nie zostali w sposób zgodny z przepisami poinformowani o przysługujących im prawach i obowiązkach w ustawowo wskazanym zakresie. Brak tych informacji mógł spowodować, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usług telekomunikacyjnych przez ich dostawców, że wielu z nich miało ograniczone możliwości dochodzenia swoich praw. I tak:

• brak zapisów dotyczących aktualnego cennika świadczonych usług, zakresu obsługi serwisowej oraz wysokości kar umownych w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usług telekomunikacyjnej mógł skutkować poniesieniem przez abonenta strat finansowych,
• brak zapisów dotyczących czasu trwania umowy, warunków jej przedłużenia lub rozwiązania mógł spowodować automatyczne przedłużenie umowy na czas nieokreślony oraz pogorszenie sytuacji abonenta w zakresie ponoszenia opłat lub zmian warunków umowy,
• brak informacji co do trybu postępowania reklamacyjnego lub wprowadzanie w błąd abonentów, w szczególności co do terminów wnoszenia i rozpatrywania reklamacji, prowadził do pozbawienia abonentów uprawnień wynikających z art. 106 Pt oraz Rozporządzenia,
• nie przedstawianie informacji abonentom o możliwości rozwiązywania sporów w drodze mediacji lub poddania ich pod rozstrzygnięcia sądu polubownego, skutkowało pozbawieniem abonenta uprawnienia polubownego załatwienia sporu w drodze postępowania mediacyjnego przed organem posiadającym wiedzę specjalistyczna jakim jest Prezes UKE,
• niepublikowanie aktualnych informacji o jakości świadczonych usług telekomunikacyjnych, uniemożliwia abonentom porównanie jakości tej samej, co • do zakresu, usługi oferowanej przez różnych dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.

Podsumowując wyniki kontroli i liczbę wydanych zaleceń pokontrolnych (114 już wydane zalecenia pokontrolne i 20 które zostaną wydane) stwierdzono, że 91,78 % (o 6,78% więcej niż podczas kontroli w 2006 roku) skontrolowanych dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w różnym stopniu nie wypełnia postanowień Pt i Rozporządzenia określających tryb postępowania reklamacyjnego, obowiązków względem użytkowników końcowych (abonentów), tj. zarówno w zakresie zawierania i warunków umów, zawartości i stosowania regulaminów oraz stosowanych cenników, jak i publikowania aktualnych informacji o jakości publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.

Zobacz: pełną listę naruszeń (plik .pdf; 40 kB).

Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (2)