REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ „Test konsumencki BRAUN Series 3”

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ „Test konsumencki BRAUN Series 3”01.05.2017 15:54

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ „Test konsumencki BRAUN Series 3”

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem Konkursu jest Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000580004 posiadająca NIP: 527-26-45-593 (dalej „Organizator”) na zlecenie Fleishman Hillard Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Juliusza Słowackiego 19A, 01-592 Warszawa, wpisana do rejestry przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000157586, NIP 525-22-62-357 („Partner”), który przyrzeka nagrodę w akcji promocyjnej. 1.2 Akcja promocyjna organizowana jest pod nazwą „Test konsumencki BRAUN Series 3” i zwana jest dalej "Testem Konsumenckim". 1.3 Test Konsumencki rozpoczyna się w dniu 9 czerwca 2017 r. o godzinie 00:00:00, a kończy się dnia 16 czerwca 2017 r. o godzinie 23:59:59 (dalej "Czas Trwania Testu Konsumenckiego"). 1.4 Test Konsumencki organizowany jest na stronie internetowej http://mail1.enewsletter.pl/n/11276/survey/a14970079381a063e na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (dalej „Regulamin”) i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej, o której mowa w zdaniu poprzednim.
  1. WARUNKI UCZESTNICTWA W TEŚCIE KONSUMENCKIM 2.1 Uczestnikiem Testu Konsumenckiego, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki: 2.1.1 jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 2.1.2 zgłosi chęć udziału w Teście Konsumenckim poprzez wypełnienie ankiety rekrutacyjnej na stronie http://mail1.enewsletter.pl/n/11276/survey/a14970079381a063e za pomocą udostępnionej ankiety w terminie do dnia 16 czerwca 2017r. dalej „Zgłoszenie”, 2.1.3 udzieli odpowiedzi na pytania zamknięte zawarte w ankiecie rekrutacyjnej, 2.1.4 udzieli odpowiedzi na pytanie otwarte „Napisz dlaczego to właśnie ty powinnaś/powinieneś wziąć udział w teście” zawarte w formularzu ankiety rekrutacyjnej, 2.1.5 wypełni formularz rejestracyjny, podając swoje dane osobowe: imię i nazwisko, adres do wysyłki Produktu, numer telefonu oraz adresu e-mail, 2.1.6 nie jest pracownikiem lub osobą współpracującą na innej podstawie niż stosunek pracy, Organizatora i/lub Partnera ani członkiem ich rodzin; przez rodzinę rozumie się małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia; 2.1.7 zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  1. ZASADY TESTU KONSUMENCKIEGO 3.1 W Teście konsumenckim udział weźmie 3 Uczestników wybranych przez Organizatora spośród wszystkich osób, które przesłały swoje Zgłoszenia w terminie do dnia 16 czerwca 2017r. oraz spełniają wszystkie warunki uczestnictwa zgodnie z ust. 2.1 powyżej. 3.2 Kryteria oceny, którymi kierować będzie się Organizator przy wyborze Uczestników Testu Konsumenckiego, to kreatywność i oryginalność odpowiedzi na pytanie otwarte w formularzu zgłoszeniowym oraz ogólne wrażenie wywoływane przez Zgłoszenie. 3.3 Przesyłając Zgłoszenie, Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania warunków niniejszego Regulaminu i potwierdza, że udział w Teście Konsumenckim następuje na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez przesłanie wiadomości z adresu e-mail podanego w formularzu rejestracyjnym na ustanowione dla Testu konto korespondencyjne. 3.4 Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Teście Konsumenckim w przypadku dokonania Zgłoszenia w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem oraz innego naruszenia przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony przez przesłanie wiadomości na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym. Decyzja Organizatora o wykluczeniu Uczestnika jest ostateczna. 3.5 Dostarczanie Zgłoszeń jest możliwe wyłącznie w terminie do dnia 16 czerwca 2017r. Decyduje czas wpłynięcia Zgłoszenia do Organizatora. Zgłoszenia dostarczone po terminie lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Teście Konsumenckim. 3.6 Uczestnik może przesłać tylko jedno Zgłoszenie do Testu Konsumenckiego. Jeżeli ten sam Uczestnik nadeśle więcej niż jedno Zgłoszenie, za przyjęte uważane będzie pierwsze Zgłoszenie przesłane do Organizatora. 3.7 Udział w Teście Konsumenckim jest nieodpłatny. 3.8 Każdy z 3 Uczestników Testu Konsumenckiego otrzyma od Organizatora do testowania Golarkę Braun Series 3 o wartości równowartej 289zł brutto 3.9 Produkt będący przedmiotem Testu Konsumenckiego zostanie wydany wyłącznie w postaci określonej Regulaminem i nie podlega zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na równowartość pieniężną. 3.10 Uczestnik zostanie poinformowany o zakwalifikowaniu do Testu konsumenckiego oraz o wysyłce Produktu drogą mailową na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym. 3.11 Produkt zostanie przesłany Uczestnikowi na adres korespondencyjny podany w formularzu rejestracyjnym w terminie do 22 czerwca 2017r. 3.12 W przypadku nie podjęcia przez Uczestnika Produktu w terminie 7 dni od dnia pozostawienia go do dyspozycji Uczestnika, Uczestnik traci prawo do udziału w Teście Konsumenckim. 3.13 Uczestnikom nie przysługuje prawo wyboru Produktu oraz prawo zastrzeżenia szczególnych właściwości Produktu. 3.14 Uczestnik Testu Konsumenckiego jest zobowiązany do wypełnienia Ankiety Testowej, zawierającej pytania dotyczące Produktu, w terminie do dnia 26 czerwca 2017r. Ankieta Testowa zostanie przekazana Uczestnikom drogą mailową na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym. 3.15 Na podstawie Ankiet Testowych Uczestników Testu Konsumenckiego Organizator przygotuje artykuł podsumowujący, który zostanie opublikowany na stronie http://mail1.enewsletter.pl/n/11276/survey/a14970079381a063e.

4 PRAWA AUTORSKIE (LICENCJA)
4.1 Uczestnik Testu Konsumenckiego, zamieszczając Ankietę, oświadcza, że przysługuje mu pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.), a także innych praw niezbędnych do opublikowania Opinii oraz Recenzji w sieci Internet.
4.2 Uczestnik Testu Konsumenckiego jest zobowiązany do naprawienia szkody, jaką może ponieść Organizator lub Partner z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z prawami autorskimi oraz wszelkimi innymi przysługującymi im prawami do odpowiedzi zawartych w Ankiecie.
4.3 Poprzez zamieszczenie Ankiety, zwanej dalej „Utworem”, Uczestnik Testu Konsumenckiego udziela Organizatorowi i Partnerowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji, bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych, wraz z prawem do sublicencji na następujących polach eksploatacji:
4.3.1 zwielokrotnianie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
4.3.2 publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,
4.3.3 wykorzystanie Utworu i jego fragmentów dla potrzeb prowadzenia promocji i reklamy w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dla potrzeb prowadzenia promocji i reklamy Organizatora lub Partnera, w tym przede wszystkim produktów Partnera, we wszelkich formach reklamowych, w tym: w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, kinowej, zewnętrznej i internetowej, na dowolnych stronach i domenach internetowych i w serwisach mobilnych, w materiałach i gadżetach promocyjno-reklamowych.
4.4 Organizatorowi oraz Partnerowi przysługuje prawo do wykonywania autorskiego prawa zależnego do Utworu wraz z prawem do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworu, na wskazanych w pkt. 4.3.1 do 4.3.3 polach eksploatacji.
4.5 Organizator ma prawo odmówić publikacji Ankiety, która zawierać będzie treści sprzeczne z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszające prawa lub i/lub dobre imię oraz renomę Organizatora i/ lub Partnera prawa osób trzecich, naruszające dobra osobiste, obraźliwe, wulgarne lub zawierające groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierające treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny.
4.6 Przez akceptację niniejszego Regulaminu, Uczestnik Konkursu zobowiązuje się, że jego Zgłoszenie nie będzie zawierało treści wskazanych w punkcie poprzedzającym

5 DANE OSOBOWE
5.1 Dane Osobowe Uczestników Testu Konsumenckiego będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych jedynie w celu doraźnym, tj. w celu realizacji Testu Konsumenckiego i zostaną trwale usunięte po ustaniu Testu.
5.2 Administratorem Danych Osobowych jest Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000580004 posiadająca NIP: 527-26-45-593
5.3 Administrator Danych Osobowych informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w Teście Konsumenckim oraz że Uczestnikowi Testu Konsumenckiego przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawiania.
5.4 Uczestnik Testu Konsumenckiego może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Testu Konsumenckiego wysyłając na adres e-mail konkursyas@ serwis.wp.pl wiadomość o temacie "Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych – Test konsumencki BRAUN Series 3", w treści wiadomości muszą zostać zawarte: Imię i Nazwisko Uczestnika oraz adres e-mail używany w Teście Konsumenckim. Cofnięcie takiej zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Teście konsumenckim.

6 REKLAMACJE
6.1 Reklamacje Uczestników związane z przebiegiem Testu Konsumenckiego można zgłaszać w formie elektronicznej na adres mailowy konkursy-as@serwis.wp.pl w czasie trwania Konkursu, a także w ciągu 14 dni po jego zakończeniu. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.
6.2 Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres (tylko w przypadku reklamacji zgłaszanych w formie pisemnej) i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
6.3 Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. O wyniku reklamacji uczestnik zostanie poinformowany elektronicznie, na adres e-mail podany w reklamacji.
6.4 Decyzja Organizatora jest ostateczna

7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1 Przystąpienie do Testu Konsumenckiego, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika oświadczenia w przedmiocie akceptacji niniejszego Regulaminu.
7.2 Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Testu Konsumenckiego.
7.3 Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność Konkursu wskutek problemów z przesyłaniem danych, ani też nie gwarantuje, że strony sieci Web będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.
7.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Testu konsumenckiego wynikające z przyczyn niezależnych od niego.
7.5 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść Opinii będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami, albo będzie zawierać lub opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt.
7.6 Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Teście konsumencki. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności oraz zmian specyfikacji Produktów. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania.

Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Udostępnij:
Wybrane dla Ciebie