Regulamin zamieszczania Treści Użytkowników w Serwisie TECH w Portalu Wirtualna Polska

22.08.2008 00:00, aktual.: 28.08.2008 13:02

Zalogowani mogą więcej

Możesz zapisać ten artykuł na później. Znajdziesz go potem na swoim koncie użytkownika

Regulamin zamieszczania Treści Użytkowników w Serwisie TECH w Portalu Wirtualna Polska

*I. Postanowienia wstępne. *1. Niniejszy regulamin określa warunki zamieszczania Treści w Serwisie TECH i korzystania z Funkcjonalności Serwisu TECH będącego częścią Portalu Wirtualna Polska.

 1. Serwis TECH jest udostępniany Użytkownikom przez "Wirtualną Polskę" Spółkę Akcyjną z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Traugutta 115C, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000068548, o kapitale zakładowym w wysokości 67.980.024,- złotych (opłaconym w całości) oraz Numerze Identyfikacji Podatkowej 957-07-51-216.
 1. Funkcjonalności Serwisu TECH umożliwiają Użytkownikom oglądanie i zamieszczanie Treści Użytkowników oraz informacji o Użytkownikach i Treściach Użytkowników, a także przechowywanie tych Treści i informacji w Serwisie TECH (hosting).
 1. Korzystanie przez Użytkowników z Funkcjonalności Serwisu TECH odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Do czynności związanych z założeniem i korzystaniem z konta pocztowego udostępnianego przez WP stosuje się postanowienia Regulaminu bezpłatnej poczty elektronicznej Wirtualnej Polski lub Regulaminu komercyjnej poczty elektronicznej Wirtualnej Polski, które dostępne są na Stronie internetowej o adresie http://poczta.wp.pl. Do czynności związanych z założeniem i korzystaniem z Konta Portalu Wirtualna Polska udostępnianego przez WP stosuje się postanowienia Regulaminu Konta Portalu Wirtualna Polska, który dostępny jest na Stronie internetowej o adresie http://profil.wp.pl/
 1. Zamieszczanie Treści w Serwisie TECH lub/i korzystanie z jakiejkolwiek Funkcjonalności Serwisu TECH jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji wszystkich postanowień Regulaminu.

*II. Słownik nazw. *
Nazwy użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin korzystania z Serwisu TECH w Portalu Wirtualna Polska.
 1. WP oznacza - "Wirtualną Polskę" Spółkę Akcyjną z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Traugutta 115C.
 1. Użytkownik - oznacza osobę fizyczną korzystającą z Serwisu TECH na podstawie Regulaminu. Osoba fizyczna może być Użytkownikiem, jeżeli: a. posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego w przypadku, gdy posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych, oraz b. korzysta z Serwisu TECH w celach nie związanych z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub aktywnością zawodową, w celach niezarobkowych i w celach nie związanych z działalnością promocyjną lub reklamową Użytkownika i/lub Treści Użytkownika.
 1. Portal Wirtualna Polska - oznacza portal internetowy prowadzony przez WP w domenie internetowej wp.pl, w jej subdomenach oraz w innych domenach internetowych, do których przysługują prawa WP, a także w domenach internetowych będących ich uzupełnieniem lub kontynuacją, a także w domenach internetowych, które je zastąpią.
 1. Serwis TECH – oznacza Serwis internetowy w ramach Portalu Wirtualna Polska, dostępny pod adresem internetowym
 1. Plik – oznacza plik elektroniczny zawierający grafikę i/lub zdjęcie i/lub dźwięk i/lub obraz, z zastrzeżeniem punktu 11 Regulaminu, wraz z dołączonym do niego tytułem i opisem.
 1. Formularz – oznacza Strony internetowe w sieci Internet, które umożliwiają Użytkownikowi przekazanie WP danych i informacji o Użytkowniku, zamieszczenie przez Użytkownika Treści w Serwisie TECH oraz korzystanie przez Użytkownika z Funkcjonalności Serwisu TECH.
 1. Interfejs Użytkownika - oznacza Strony internetowe w sieci Internet, które umożliwiają Użytkownikowi zamieszczanie Treści w Serwisie TECH, korzystanie z Funkcjonalności Serwisu TECH oraz realizację prawa dostępu do danych osobowych Użytkownika i ich poprawiania.
 1. Narzędzia internetowe – oznaczają oprogramowanie, Interfejs Użytkownika i Formularze udostępniane Użytkownikowi w Serwisie TECH, umożliwiające oglądanie, zamieszczanie i przechowywanie Treści Użytkowników w Serwisie TECH oraz korzystanie z innych Funkcjonalności Serwisu TECH. Wszystkie Narzędzia Internetowe są zautomatyzowane i obsługiwane przez odpowiednie oprogramowanie.
 1. Funkcjonalności Serwisu TECH – oznaczają dostępne w Serwisie TECH formy i możliwości (w tym techniczne) zamieszczania, prezentowania i przechowywania Plików oraz innych treści Użytkowników w Serwisie TECH (w tym informacji dotyczących Użytkownika i/lub Plików Użytkownika oraz Komentarzy i Ocen Użytkowników) oraz oglądanie treści Serwisu TECH przez Użytkowników. Wszystkie Funkcjonalności Serwisu TECH są zautomatyzowane i obsługiwane przez Narzędzia internetowe.
 1. Wizytówka – oznacza Funkcjonalność Serwisu TECH umożliwiającą Użytkownikowi zamieszczenie, prezentację i przechowywanie pseudonimu Użytkownika, jakim posługiwać się on będzie w Serwisie TECH (tzw. nick) oraz Pliku zawierającego zdjęcie lub grafikę o wadze maksymalnej 100 Mb który stanowi „przedstawienie się” Użytkownika w Serwisie TECH.
 1. Zablokowanie konta Użytkownika – oznacza stan, w którym Użytkownik nie może z przyczyn określonych w Regulaminie lub/i we właściwych przepisach prawa korzystać z Funkcjonalności Serwisu TECH i Narzędzi internetowych, poza możliwością przeglądania i usuwania swoich Treści.
 1. Zablokowanie Treści Użytkownika – oznacza stan, w którym Treści Użytkownika nie są dostępne w Serwisie TECH (dostęp do Treści jest uniemożliwiony) z przyczyn określonych w Regulaminie lub/i właściwych przepisach prawa.
 1. Profil – oznacza Funkcjonalność Serwisu TECH umożliwiającą Użytkownikowi zamieszczenie, prezentację i przechowywanie w Serwisie TECH Treści Użytkownika oraz informacji o Użytkowniku i Treściach Użytkownika, a także zamieszczenie i zmianę Wizytówki Użytkownika, a w szczególności: a. zamieszczanie, prezentację, przechowywanie, zmianę i usuwanie Treści Użytkownika z Serwisu TECH; b. zamieszczanie, zmianę i usuwanie Wizytówki Użytkownika z Serwisu TECH; c. zamieszczanie i przechowywanie listy Treści Użytkownika zamieszczonych w Serwisie TECH. d. przechowywanie listy Komentarzy innych Użytkowników Serwisu TECH zamieszczonych przy Treściach Użytkownika; e. przechowywanie Ocen innych Użytkowników Serwisu TECH zamieszczonych przy Treściach Użytkownika.
 1. Tag – oznacza kategorię/grupę Plików wyodrębnioną ze względu na tematykę Plików. Nazwa Tagu może składać się wyłącznie z jednego wyrazu.
 1. Strona Internetowa - stanowi prezentację danych, przesyłanych częściowo lub w całości przez Internet, odczytywanych przy pomocy specjalnego oprogramowania, nazywanego "przeglądarką internetową" lub za pośrednictwem innego oprogramowania i sprzętu umożliwiającego odbiór takich danych. Strona internetowa najczęściej jest napisana w języku HTML i zwykle prezentuje dane w postaci tekstu, grafiki, dźwięku i obrazu. Może także zawierać pliki i oprogramowanie.
 1. Serwis internetowy – oznacza zbiór wzajemnie powiązanych ze sobą stron internetowych. Serwis internetowy posiada unikalny adres IP i jest dostępny w Internecie pod adresem internetowym.
 1. Komentarze – oznaczają komentarze Użytkowników zamieszczane przez Użytkowników przy Treściach innych Użytkowników, przy czym korzystanie z Funkcjonalności Serwisu TECH umożliwiającej zamieszczanie Komentarzy nie wymaga posiadania przez Użytkownika Konta Portalu Wirtualna Polska ani zalogowania się do Portalu Wirtualna Polska.
 1. Oceny – oznaczają oceny Użytkowników zamieszczane przez Użytkowników przy Treściach innych Użytkowników za pomocą odpowiedniego Narzędzia internetowego Serwisu TECH. Każdą Ocenę symbolizuje określona ilość wypełnionych kolorem gwiazdek, przy czym dla Oceny połówkowej ostatnia z gwiazdek wypełniona jest kolorem do połowy.
 1. Ikona – oznacza losowo wybrany przez automatyczne Narzędzia internetowe Serwisu TECH kadr/obraz z Pliku Użytkownika.
 1. Treści – oznaczają Pliki (w tym ich opisy i tytuły) i Komentarze zamieszczane i przechowywane przez Użytkowników w Serwisie TECH.
 1. Serwis Wirtualni – oznacza Serwis internetowy w ramach Portalu Wirtualna Polska, dostępny pod adresem internetowym http://wirtualni.wp.pl

III. Zakres korzystania z Funkcjonalności Serwisu TECH.

 1. Serwis TECH za pomocą znajdujących się w nim Funkcjonalności umożliwia Użytkownikom oglądanie, zamieszczanie i przechowywanie w Serwisie TECH Treści i Ocen Użytkowników oraz informacji o Użytkownikach i Treściach Użytkowników, a także ich bezpłatne udostępnianie przez Użytkowników osobom trzecim (innym Użytkownikom) do oglądania i/lub odtwarzania.
 1. Oglądanie Treści Użytkowników zamieszczonych w Serwisie TECH oraz zamieszczanie Ocen i Komentarzy w Serwisie TECH nie wymaga posiadania Konta Portalu Wirtualna Polska ani zalogowania się Użytkownika do Portalu Wirtualna Polska i posiadania Profilu w Serwisie TECH.
 1. Zamieszczanie przez Użytkownika Plików oraz informacji o Użytkowniku i Treściach Użytkownika w Serwisie TECH wymaga posiadania Konta Portalu Wirtualna Polska, zalogowania się Użytkownika do Portalu Wirtualna Polska oraz założenia Profilu i Wizytówki w Serwisie TECH, a także wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach wskazanych w punkcie IV.5. Regulaminu (wszystkie warunki muszą zostać spełnione łącznie).
 1. Korzystanie ze wszystkich Funkcjonalności Serwisu TECH jest bezpłatne.
 1. Posiadający Konto Portalu Wirtualna Polska i Profil w Serwisie TECH, zalogowany do portalu Wirtualna Polska Użytkownik Serwisu TECH może korzystać z następujących Funkcjonalności Serwisu TECH: a. Funkcjonalności Serwisu TECH umożliwiających założenie, przechowywanie i zmianę Wizytówki Użytkownika w Serwisie TECH; b. Funkcjonalności Serwisu TECH umożliwiających założenie i zmianę Profilu; c. Wizytówki; d. Funkcjonalności Serwisu TECH umożliwiających zamieszczanie, przechowywanie i usuwanie Plików z Serwisu TECH.
 1. W ramach Funkcjonalności Serwisu TECH umożliwiającej zamieszczenie Pliku, Użytkownik może: a. zamieścić tytuł Pliku, który posiadać może do 255 znaków (wraz ze spacjami i znakami przestankowymi); b. zamieścić opis Pliku, który posiadać może do 4000 znaków (wraz ze spacjami i znakami przestankowymi); c. określić Tag, do którego należeć ma Plik.
 1. Treści Użytkownika i informacje o Użytkowniku i Treściach Użytkownika oraz Oceny zamieszczane, prezentowane i przechowywane są w Serwisie TECH w imieniu własnym Użytkownika, na jego rachunek i na jego odpowiedzialność. WP nie ponosi odpowiedzialności za zawartość Treści, informacji o Użytkowniku i Treściach Użytkownika oraz Oceny zamieszczane, publikowane i przechowywane przez Użytkowników w Serwisie TECH.
 1. Z zastrzeżeniem postanowień punktu III.9. Regulaminu, Treści i Oceny Użytkowników zamieszczane i przechowywane przez Użytkowników w Serwisie TECH mogą być oglądane i odtwarzane przez innych Użytkowników ze Stron Internetowych Serwisu TECH. Poprzez akceptację Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne oglądanie i odtwarzanie Treści i Ocen Użytkowników przez innych Użytkowników ze Stron internetowych Serwisu TECH.
 1. Pliki zamieszczane i przechowywane przez Użytkowników w Serwisie TECH mogą być oglądane i odtwarzane przez innych Użytkowników ze Stron Internetowych Serwisu TECH lub za pomocą telefonów komórkowych innych Użytkowników po uprzednim pobraniu Pliku ze Stron internetowych Serwisu TECH na telefon komórkowy Użytkownika, a także wykorzystane zgodnie z punktem II.3. Regulaminu. Poprzez akceptację Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne oglądanie i odtwarzanie Plików przez innych Użytkowników ze Stron internetowych Serwisu TECH, wykorzystanie Plików zgodnie z punktem II.3. Regulaminu oraz na nieodpłatne pobranie Plików Użytkownika przez innych Użytkowników ze Stron internetowych Serwisu TECH i ich zamieszczenie, oglądanie i odtwarzanie w telefonach komórkowych tych Użytkowników.
 1. Z zastrzeżeniem punktu II.11. Regulaminu, Pliki Użytkowników zamieszczane przez Użytkowników w Serwisach TECH powinny posiadać następujące rozmiary: a) pojedynczy Plik może posiadać rozmiary do 100 MB; b) łączna wielkość Plików 3GB.
 1. Pliki Użytkowników o objętości większej niż wskazana w punkcie II.11. i III.9. Regulaminu nie będą przechowywane w Serwisie TECH.
 1. W przypadku, gdy Treści Użytkowników naruszać będą postanowienia Regulaminu, przepisy prawa, prawa osób trzecich, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego albo utrwalone zostaną z błędami, dostęp do takich Treści w Serwisie TECH będzie blokowany (uniemożliwiany), a następnie Treści te mogą być usuwane z Serwisu TECH zgodnie z zasadami określonymi w punkcie V.13. Regulaminu.
 1. Pliki zamieszczane przez Użytkownika w Serwisie TECH nie spełniające wymogów odnośnie formatu Plików przechowywanych w Serwisie TECH mogą być zapisywane za pomocą Funkcjonalności Serwisu TECH w postaci Plików o innym formacie bez jakiejkolwiek ingerencji w ich zawartość (treść). Użytkownik akceptuje, że zmiana formatu odbywa się automatycznie. Poprzez akceptację Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na zapisywanie za pomocą Funkcjonalności Serwisu TECH Plików dostarczonych przez Użytkownika w postaci Plików o innym formacie.
 1. Pliki Użytkowników publikowane będą w Serwisie TECH wraz z Wizytówką Użytkownika. Komentarze Użytkowników publikowane będą w Serwisie TECH wraz z nickiem Użytkownika, pod warunkiem, że Użytkownik zamieszczający Komentarz założy uprzednio Konto Portalu Wirtualna Polska i zaloguje się do Portalu Wirtualna Polska. Poprzez akceptację Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na czytanie/oglądanie swojego nicka i Wizytówki przez innych Użytkowników Serwisu TECH.
 1. Założoną w Serwisie TECH Wizytówkę, Użytkownik może również założyć (zaktywować) w Serwisie Wirtualni, z tym zastrzeżeniem, że może on zostać poproszony o dokonanie dodatkowych czynności związanych z założeniem wizytówki i profilu w tym Serwisie, zgodnie z postanowieniami właściwego dla tego Serwisu regulaminie.

IV. Rejestracja Użytkowników.

 1. Oglądanie Treści Użytkowników zamieszczonych w Serwisie TECH, zamieszczanie Ocen i Komentarzy w Serwisie TECH nie wymaga posiadania Konta Portalu Wirtualna Polska, zalogowania się do Portalu Wirtualna Polska ani założenia Profilu i Wizytówki w Serwisie TECH.
 1. Zamieszczanie przez Użytkownika Plików wymaga posiadania Konta Portalu Wirtualna Polska, zalogowania się Użytkownika do Portalu Wirtualna Polska oraz założenia Profilu i Wizytówki w Serwisie TECH, a także wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach wskazanych w punkcie IV.5. Regulaminu (wszystkie warunki muszą zostać spełnione łącznie).
 1. Wykonanie czynności wskazanych w punkcie IV.2. Regulaminu odbywa się za pomocą odpowiednich Formularzy dostępnych w Portalu Wirtualna Polska oraz na stronach Serwisu TECH.
 1. W celu zamieszczania i przechowywania Plików oraz informacji o Użytkowniku i Treściach Użytkownika w Serwisie TECH, Użytkownik powinien za pomocą Interfejsu i odpowiednich Formularzy: a. założyć Konto Portalu Wirtualna Polska; b. zalogować się do Portalu Wirtualna Polska; c. zaakceptować warunki niniejszego Regulaminu; d. założyć swój Profil i Wizytówkę w Serwisie TECH; e. wypełnić wszystkie pola odpowiednich Formularzy związanych z korzystaniem z Funkcjonalności Serwisu TECH, chyba że pole jest wyraźnie oznaczone jako opcjonalne (dobrowolne), a następnie przesłać te Formularze drogą elektroniczną do WP, poprzez aktywację odpowiedniego pola znajdującego się w Formularzu; f. wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów związanych z korzystaniem z Serwisu TECH i Funkcjonalności Serwisu TECH oraz dla celów marketingowych.
 1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez WP dla celów związanych z korzystaniem z Serwisu TECH i Funkcjonalności Serwisu TECH oraz w celach marketingowych.
 1. Administratorem zbioru danych osobowych Użytkowników Serwisu TECH jest WP. WP informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość zamieszczania Plików w Serwisie TECH i korzystania z tych Funkcjonalności Serwisu TECH, które wymagają podania danych osobowych oraz, że Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawiania.
 1. Wypełnienie odpowiednich Formularzy związanych z korzystaniem z Funkcjonalności Serwisu TECH odbywa się w oparciu o następujące zasady: a. dane wpisane do Formularza powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika, który wypełnia Formularz i być zgodne z prawdą; b. osobą odpowiedzialną za prawdziwość danych wpisanych do Formularza jest wyłącznie Użytkownik.
 1. Korzystanie z Serwisu TECH i/lub skorzystanie z jakiejkolwiek Funkcjonalności Serwisu TECH, a w szczególności przesłanie przez niego Formularzy do WP i zaakceptowanie Regulaminu jest równoznaczne z: a. złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o przyjęciu do wiadomości i akceptacji wszystkich postanowień Regulaminu; b. złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że dane zawarte w odpowiednich Formularzach związanych z korzystaniem z Funkcjonalności Serwisu TECH są zgodne z prawdą; c. upoważnieniem WP do przetwarzania danych osobowych podanych przez Użytkownika w celu korzystania z Serwisu TECH i jego Funkcjonalności oraz w celach marketingowych; d. przyjęciem do wiadomości prawa dostępu do treści danych osobowych oraz poprawiania danych osobowych Użytkownika, podanych przez Użytkownika, w celu korzystania z Serwisu TECH i jego Funkcjonalności oraz w celach marketingowych.
 1. Podanie przez Użytkownika danych niezgodnych z prawdą lub usunięcie danych w czasie korzystania z Funkcjonalności Serwisu TECH uprawnia WP do Zablokowania Treści Użytkownika i Zablokowania konta Użytkownika.
 1. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie przez Użytkownika informacji handlowych pochodzących od WP oraz innych osób (reklamodawców współpracujących z WP). WP nie jest uprawniona do przekazywania danych osobowych Użytkownika osobom trzecim, o których mowa w zdaniu poprzednim bez uzyskania zgody Użytkownika i spełnienia innych obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Przesyłanie informacji handlowych, o którym mowa w niniejszym punkcie Regulaminu może odbywać się: a) na adres poczty elektronicznej Użytkownika prowadzonej przez WP; b) na telefon komórkowy, którego numer Użytkownik udostępnił WP (w tym SMS); c) za pośrednictwem komunikatora (messengera) prowadzonego przez WP.
 1. Zgoda na przetwarzanie przez WP danych osobowych Użytkownika dla celów związanych z korzystaniem z Serwisu TECH oraz dla celów marketingowych może zostać w każdej chwili cofnięta przez Użytkownika, co jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z tych Funkcjonalności Serwisu TECH, które wymagają podania danych osobowych przez Użytkownika.

V. Prawa i obowiązki Użytkownika.

 1. WP dołoży starań, aby korzystanie z Funkcjonalności Serwisu TECH i jego Narzędzi internetowych było możliwe dla Użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże WP nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z Funkcjonalności Serwisu TECH i jego Narzędzi internetowych. Ponadto Funkcjonalności Serwisu TECH i jego Narzędzia internetowe mogą wymagać określonych konfiguracji komputera Użytkownika. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Funkcjonalności Serwisu TECH i jego Narzędzi internetowych, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego, to: przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0. lub wersje wyższe albo przeglądarka internetowa oparta na silniku Mozilla 1.0. lub wersjach wyższych. WP nie ponosi odpowiedzialności za to, że Treści i Oceny Użytkowników zamieszczane przez Użytkowników w Serwisie TECH będą zawsze dostępne, dokładne i niezawodne oraz że będą przydatne do oglądania ze Stron internetowych Serwisu TECH, jak i z telefonów komórkowych Użytkowników (w przypadku Plików). Ryzyka z korzystaniem z sieci Internet WP podaje na Stronach internetowych Portalu WP.
 1. Poprzez akceptację Regulaminu, Użytkownik oświadcza, iż posiada wszelkie prawa do Treści Użytkownika i informacji o Użytkowniku i Treściach Użytkownika zamieszczonych przez niego w Serwisie TECH (w tym w ramach Wizytówki) w zakresie umożliwiającym ich zamieszczenie i przechowywanie w Serwisie TECH oraz czytanie/oglądanie i odtwarzanie przez innych Użytkowników ze Stron Internetowych Serwisu TECH i z telefonów komórkowych Użytkowników, w tym posiada autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do tych Treści i informacji. Poprzez akceptację Regulaminu, Użytkownik oświadcza, że posiadane przez niego prawo do Treści Użytkownika i informacji o Użytkowniku i Treściach Użytkownika oraz prawo do zezwalania na czytanie/oglądanie i odtwarzanie tych Treści i informacji przez innych Użytkowników ze Stron Internetowych Serwisu TECH i z telefonów komórkowych Użytkowników na warunkach określonych w Regulaminie jest niczym nieograniczone.
 1. Poprzez akceptację Regulaminu, Użytkownik oświadcza, że Treści Użytkownika i informacje o Użytkowniku i Treściach Użytkownika zamieszczone przez Użytkownika w Serwisie TECH nie naruszają praw autorskich i/lub praw pokrewnych ani wszelkich innych praw osób trzecich oraz zobowiązuje się do naprawienia wszelkiej szkody jaką może ponieść WP z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z naruszeniem praw autorskich, praw pokrewnych lub jakichkolwiek innych praw do Treści Użytkownika i informacji o Użytkowniku i Treściach Użytkownika zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisie TECH.
 1. Poprzez akceptację Regulaminu, Użytkownik oświadcza, że posiada – w przypadku, gdy Treści Użytkownika zamieszczone w Serwisie TECH zawierać będą wizerunek innych osób - zgodę osób przedstawionych w Treściach Użytkownika na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Serwisu TECH.
 1. Poprzez akceptację Regulaminu, Użytkownik oświadcza, że dokona stosownego rozliczenia ze wszystkimi osobami, którym przysługują jakiekolwiek prawa do Treści Użytkownika i informacji o Użytkowniku i Treściach Użytkownika zamieszczonych przez niego w Serwisie TECH, jeżeli uprawnione osoby wystąpią z roszczeniami z tytułu przysługujących im praw.
 1. Poprzez akceptację Regulaminu, Użytkownik oświadcza, że dopełni wszelkich prawem wymaganych czynności niezbędnych do zamieszczania Treści Użytkownika i informacji o Użytkowniku i Treściach Użytkownika oraz do czytania/oglądania i odtwarzania tych Treści i informacji przez innych Użytkowników ze Stron Internetowych Serwisu TECH i z telefonów komórkowych Użytkowników, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 1. Poprzez akceptację Regulaminu, Użytkownik oświadcza i zobowiązuje się, że nie będzie zamieszczał w Serwisie TECH Treści Użytkownika i informacji o Użytkowniku i Treściach Użytkownika, które nie spełniają warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
 1. W przypadku, gdy Użytkownik nie jest twórcą Plików lub jest współtwórcą Plików winien posiadać na podstawie umowy zawartej z osobami, którym przysługują jakiekolwiek prawa do Plików lub/i z organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi (jeżeli takie pośrednictwo jest wymagane przez właściwe przepisy prawa) prawo do zamieszczenia i udostępniania Plików w Serwisie TECH na warunkach określonych w Regulaminie. Użytkownik zobowiązuje się - przed zamieszczeniem w Serwisie TECH Plików, których nie jest twórcą lub którego jest współtwórcą - do skontaktowania się z takimi osobami lub taką organizacją, ustalenia zasad zamieszczenia i udostępnienia Plików w Serwisie TECH oraz do zawarcia z nimi stosownych umów. Użytkownik nie może zamieszczać w Serwisie TECH żadnych Plików, których nie jest twórcą lub których jest współtwórcą bez uprzedniego ustalenia z osobami i stosownymi organizacjami wskazanymi w niniejszym punkcie Regulaminu zasad zamieszczenia i udostępnienia Plików w Serwisie TECH, w tym opłat za zamieszczenie i udostępnienie Plików, które winien uiścić tym osobom i organizacjom z tego tytułu. Poprzez akceptację Regulaminu, Użytkownik zobowiązuje się do naprawienia szkody jaką może ponieść WP z tytułu roszczeń osób trzecich, którym przysługują jakiekolwiek prawa do Treści i Plików oraz roszczeń organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi związanymi z Treściami i Plikami zamieszczonymi i udostępnionymi przez Użytkownika w Serwisie TECH.
 1. Użytkownik zamieszcza i przechowuje w Serwisie TECH Treści i Oceny, informacje o Użytkowniku i Treściach Użytkownika, a także zezwala na czytanie/oglądanie i odtwarzanie tych Treści, Ocen i informacji przez innych Użytkowników ze Stron internetowych Serwisu TECH i z telefonów komórkowych Użytkowników we własnym imieniu, na własny rachunek i na własną odpowiedzialność. Udostępnienie przez WP Funkcjonalności Serwisu TECH i Narzędzi internetowych umożliwiających zamieszczanie i przechowywanie w Serwisie TECH Treści i Ocen, informacji o Użytkowniku i Treściach Użytkownika oraz czytanie/oglądanie i odtwarzanie tych Treści, Ocen i informacji przez innych Użytkowników ogranicza się jedynie do udostępnienia rozwiązań technicznych. Oznacza to w szczególności, że WP nie zamieszcza w Serwisie TECH ani nie udostępnia w Serwisie TECH Treści i Ocen Użytkowników, informacji o Użytkownikach i Treściach Użytkowników do czytania/oglądania i odtwarzania, we własnym imieniu, a czynią to Użytkownicy w swoim imieniu, na własny rachunek, na własną rzecz i własną odpowiedzialność.
 1. Poprzez akceptację Regulaminu, Użytkownik oświadcza i zobowiązuje się, że zawartość Treści Użytkownika i informacji o Użytkowniku i Treściach Użytkownika, zamieszczanych przez niego w Serwisie TECH, nie będzie zawierała treści sprzecznych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszających prawa WP i prawa osób trzecich, naruszających dobra osobiste, obraźliwych, wulgarnych lub zawierających groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierających treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujących do przemocy lub posiadających charakter pornograficzny. Poprzez akceptację Regulaminu, Użytkownik oświadcza i zobowiązuje się do naprawienia wszelkiej szkody jaką może ponieść WP z tego tytułu.
 1. Poprzez akceptację Regulaminu, Użytkownik akceptuje i zgadza się na to, że Treści i Oceny Użytkownika lub ich Ikony oraz informacje o Użytkowniku i Treściach Użytkownika umieszczane przez Użytkownika w Serwisie TECH zamieszczane będą przez tego Użytkownika automatycznie za pomocą zautomatyzowanych Narzędzi internetowych w Profilu i Wizytówce oraz we wszystkich innych Funkcjonalnościach Serwisu TECH i wyodrębnionych częściach Serwisu TECH przeznaczonych do zamieszczania tych Treści, (lub ich Ikon), Ocen i informacji przez Użytkowników. W szczególności, poprzez akceptację Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na tworzenie Ikon oraz na zamieszczanie Treści i Ocen lub ich Ikon oraz informacji o Użytkowniku i Treściach Użytkownika we wszystkich Funkcjonalnościach Serwisu TECH i wyodrębnionych częściach Serwisu TECH przeznaczonych do zamieszczania tych Treści, Komentarzy i informacji przez Użytkowników, a w szczególności: a. na Stronie internetowej /imylife.html oraz /itech.html w miejscu przeznaczonym do zamieszczania przez Użytkowników Treści i informacji o Użytkowniku i Treściach Użytkownika, z tym zastrzeżeniem, iż z uwagi na pojemność Strony internetowej /imylife.html oraz /itech.html Treści Użytkowników zamieszczane będą w tym miejscu przez Narzędzia internetowe rotacyjnie, co oznacza w szczególności, że w tym samym czasie nie będą zamieszczone Treści wszystkich Użytkowników; b. na Stronach internetowych Serwisu TECH zawierających wyniki wyszukiwania; c. na Stronach internetowych Serwisu TECH zawierających listy Plików należących do określonego Tagu; d. na Stronach internetowych Serwisu TECH zawierających listy Plików wyodrębnianych ze względu na określone w Serwisie TECH kryterium/grupę.
 1. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa, postanowień Regulaminu oraz regulaminów wskazanych w punkcie I.4. Regulaminu.
 1. W przypadku naruszenia przepisów prawa, postanowień Regulaminu lub postanowień regulaminów wskazanych w punkcie I.4. Regulaminu przez Użytkownika, WP jest uprawniona kolejno do: a. Zablokowania Treści Użytkownika; b. Zablokowania konta Użytkownika, w tym zablokowania możliwości zamieszczania Treści i Ocen przez Użytkownika oraz do usunięcia Treści i Ocen Użytkownika z Serwisu TECH. Z zastrzeżeniem zdania ostatniego niniejszego punktu Regulaminu, WP zawiadomi uprzednio Użytkownika o zamiarze Zablokowania Treści Użytkownika oraz wezwie Użytkownika do zaprzestania naruszeń przepisów prawa, postanowień Regulaminu lub postanowień regulaminów wskazanych w punkcie I.4. Regulaminu w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 2 godziny. W przypadku bezskutecznego upływu terminu do zaprzestania naruszeń, WP może Zablokować Treści Użytkownika, a także Zablokować konto Użytkownika i usunąć Treści Użytkownika z Serwisu TECH. W przypadku Treści zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisie TECH, nie wymagających wskazania danych umożliwiających skontaktowanie się WP z Użytkownikiem, WP może Zablokować Treści Użytkownika, a także usunąć Treści Użytkownika z Serwisu TECH bez uprzedniego wezwania Użytkownika do zaprzestania naruszeń przepisów prawa, postanowień Regulaminu lub postanowień regulaminów wskazanych w punkcie I.4. Regulaminu.

VI. Rezygnacja z korzystania z Serwisu TECH i Funkcjonalności Serwisu TECH.

 1. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Serwisu TECH lub jego poszczególnych Funkcjonalności, przy czym w przypadku Funkcjonalności Serwisu TECH wymagających założenia Wizytówki i Profilu w Serwisie TECH może zrezygnować poprzez usunięcie Profilu z Serwisu TECH.
 1. Użytkownik może usunąć Wizytówkę i Profil Użytkownika z Serwisu TECH za pomocą narzędzi internetowych udostępnionych przez WP.

*VII. Zakres odpowiedzialności i prawa WP. *1. WP jest uprawniona do przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z Serwisu TECH i Funkcjonalności Serwisu TECH, jeżeli jest to spowodowane:
a. koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania;
b. przyczynami niezależnymi od WP (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).

 1. WP nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści poniesionych przez Użytkownika lub osoby trzecie w związku korzystaniem z Funkcjonalności Serwisu TECH.
 1. WP nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, oprogramowania lub też okolicznościami niezależnymi od WP.
 1. WP nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu wejścia w posiadanie) jego haseł i loginu. Niniejsze postanowienie Regulaminu nie ma zastosowania w przypadku, gdy utrata przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego haseł i loginu nastąpiło z przyczyn zawinionych przez WP lub przyczyn, za które WP ponosi odpowiedzialność na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 1. WP nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie świadczeń w ramach Funkcjonalności Serwisu TECH, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). WP jest jednak odpowiedzialna za działania lub zaniechania (jak za własne działanie lub zaniechanie) osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza. WP jest także odpowiedzialna w przypadkach, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu, jeśli odpowiedzialność wynika z obowiązujących przepisów prawa. Ograniczenie, o którym mowa w niniejszym punkcie Regulaminu, obejmuje także odpowiedzialność z tytułu szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe.
 1. WP nie ponosi odpowiedzialności za treści otrzymywane i wysyłane przez Użytkowników za pośrednictwem sieci Internet oraz za treści zamieszczone w Treściach i informacjach o Użytkowniku i Treściach Użytkownika.
 1. WP nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami Użytkownika, w szczególności za nieprawidłowe korzystanie przez niego z Serwisu TECH i Funkcjonalności Serwisu TECH, za korzystanie przez niego z Serwisu TECH i Funkcjonalności Serwisu TECH w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu oraz za szkody wynikające z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.
 1. WP zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkownika, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom/podmiotom wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 1. WP zastrzega sobie prawo do zmian, bez uprzedzenia, oprogramowania przeznaczonego do korzystania z Serwisu TECH i Funkcjonalności Serwisu TECH.
 1. WP zastrzega sobie prawo do zmian, bez uprzedzenia, szaty graficznej Stron internetowych Serwisu TECH oraz form i zakresu działania poszczególnych Funkcjonalności Serwisu TECH.
 1. WP zastrzega sobie prawo do rozbudowy, zmian i uzupełniania Funkcjonalności Serwisu TECH, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Użytkowników.
 1. WP zastrzega sobie prawo do rezygnacji z prowadzenia Serwisu TECH (zamknięcia Serwisu TECH) lub rezygnacji z udostępniania poszczególnych Funkcjonalności Serwisu TECH w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia o rezygnacji z prowadzenia Serwisu TECH lub udostępniania jego poszczególnych Funkcjonalności na Stronie internetowej Serwisu TECH. W przypadku rezygnacji przez WP z udostępniania Funkcjonalności Serwisu TECH, korzystanie z tej Funkcjonalności z chwilą upływu terminu wskazanego w zdaniu poprzednim zostanie zablokowane, a Treści Użytkowników, informacje o Użytkownikach i Treściach Użytkowników oraz Oceny z niej usunięte. W przypadku rezygnacji przez WP z prowadzenia Serwisu TECH, z chwilą upływu terminu wskazanego w zdaniu pierwszym niniejszego punktu Regulaminu wszelkie Treści Użytkowników, informacje o Użytkownikach i Treściach Użytkowników oraz Oceny zostaną usunięte.
 1. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu oraz regulaminów wskazanych w punkcie I.4. Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

VIII. Korespondencja.

 1. WP kieruje korespondencję do Użytkownika związaną z korzystaniem z Serwisu TECH i Funkcjonalności Serwisu TECH na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Użytkownika, a w przypadku, gdy Użytkownik posiada konto poczty elektronicznej udostępnianej przez WP, na adres poczty elektronicznej udostępnianej przez WP.
 1. Użytkownik powinien kierować wszelką korespondencję w sprawach związanych z korzystaniem z Serwisu TECH i jego Funkcjonalności na adres internetowy studio@serwis.wp.pl.

IX. Reklamacje.

 1. Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z Serwisu TECH i jego Funkcjonalności za pomocą Formularza znajdującego się pod adresem internetowym http://pomoc.wp.pl/formularz.html
 1. WP rozpatruje reklamacje w terminie 7 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony maksymalnie o kolejne 14 dni w przypadku gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. WP poinformuje Użytkownika o przedłużeniu okresu rozpoznania reklamacji, wskazując okres, o jaki ulegnie przedłużeniu rozpatrywanie reklamacji oraz przyczynę przedłużenia. Informacja o przedłużeniu rozpoznania reklamacji i jego przyczynie zostanie udzielona Użytkownikowi przed upływem siedmiodniowego okresu, o którym mowa w pierwszym zdaniu niniejszego punktu Regulaminu. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, WP o ile uzna, że jest to konieczne dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 (siedem) dni roboczych i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 1. Odpowiedź na reklamację WP kieruje na adres Użytkownika, wskazany w punkcie VIII.1. Regulaminu.

*X. Zmiany Regulaminu. *1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na niniejszej Stronie internetowej.

 1. WP zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po opublikowaniu ich na Stronie internetowej Serwisu TECH, o ile nie zastrzeżono inaczej oraz w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy prawa.
Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)